Vakgebieden

1Consultatiegegevens
2Contactgegevens
Klik op dit gebied om bestanden te uploaden U kunt tot 3 bestanden uploaden.
We accepteren PDF, JPEG en PNG bestanden.

COTTYN verzekert u van de best mogelijke juridische bijstand op het vlak van vennootschapsrecht en ondersteuning zodat uw onderneming alle kansen krijgt.
We helpen onze cliënten bij de herstructurering van hun ondernemingen in functie van hun behoeften, dit op een doortastende en pragmatische manier en volledig in overeenstemming met de principes van deugdelijk bestuur opgesteld in nauw overleg met het management.

Dit omvat onder meer:

 • keuze van vennootschapsvorm
 • oprichting en redactie van statuten
 • organisatie van (deugdelijk) bestuur
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • huishoudelijk reglement van ondernemingen
 • ‘due diligence’ onderzoeken bij herstructureringen, fusies & overnames
 • tijdelijke of permanente praktische bijstand in onderhandelingen aangaande diverse bedrijfs- en handelstransacties in diverse industrie- en handelssectoren
 • geschillen tussen aandeelhouders
 • strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en bestuurders
 • (controle op) de jaarrekeningen
 • kapitaalverhogingen en –verminderingen
 • uitgifte van aandelen, warrants en obligaties
 • dividenduitkeringen
 • verenigingen en stichtingen
 • overnames, fusies, splitsingen
 • financiering
 • inbreng/overdracht van volledig bedrijf/bedrijfsunit
 • omzetting, ontbinding en vereffening
 • familiale opvolging
 • joint ventures
 • begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden : begeleiding voor dienst handelsonderzoeken van Rechtbank van Koophandel, opvolgen van vereffeningen, gerechtelijke akkoorden en faillissementen

FAQ

Wat is het verschil tussen een naamloze vennootschap (NV) en een besloten vennootschap (BV)?

Onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kennen de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap vele gelijkenissen.

Zo zijn het beiden rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid, kunnen ze allebei opgericht worden door één enkele persoon en worden ze beiden opgericht bij notariële akte. Daarnaast kunnen in beide vennootschapsvormen categorieën van aandelen worden gecreëerd (zo is het bijvoorbeeld mogelijk om sommige aandelen meervoudig stemrecht toe te kennen), en zijn de aandelen in beide vennootschappen vrij overdraagbaar (welke mogelijkheid voor de BV is uitgebreid onder het WVV).

De voornaamste verschillen tussen de BV en de NV liggen in het kapitaal/aanvangsvermogen, de flexibelere procedure voor uitkeringen in de NV en de organisatie van het bestuur.

Als voornaamste onderscheid heeft een NV nog steeds een kapitaal, en moet bij de oprichting van een NV een minimumkapitaal van 61.500 EUR worden volstort. Bij de BV werd het kapitaalbegrip afgeschaft en vervangen door het toereikend aanvangsvermogen. Er is geen wettelijk minimum meer dat bij de oprichting moet volstort worden, wel moeten oprichters de vennootschap voorzien van een vermogen dat toereikend is om haar activiteiten uit te voeren. Als garantie hiervoor, werd hieraan de oprichtersaansprakelijkheid verbonden, op grond waarvan oprichters aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verbintenissen van de vennootschap indien deze binnen 3 jaar na oprichting failliet zou worden verklaard.

Wanneer moet een onderneming het faillissement aanvragen?

Een onderneming moet het faillissement aanvragen wanneer volgende voorwaarden zijn vervuld:

 1. De onderneming heeft op duurzame wijze opgehouden te betalen én
 2. het krediet is geschokt.

De eerste voorwaarde houdt in dat de onderneming in de definitieve onmogelijkheid verkeert om haar vervallen, zekere en opeisbare schulden te voldoen. Opdat deze voorwaarde is vervuld is het niet vereist dat de onderneming al haar schulden niet betaalt, maar de financiële problemen moeten wel van duurzame aard zijn en de onderneming moet blijvende liquiditeitsproblemen hebben.

De tweede voorwaarde houdt het gebrek aan vertrouwen of krediet in dat de ondernemer geniet bij zijn schuldeisers, leveranciers en kredietverstrekkers. Deze voorwaarde is voldaan wanneer de onderneming geen krediet meer krijgt om de schulden te voldoen of de schuldeisers niet langer bereid zijn uitstel van betaling te verlenen.

Wanneer bovenstaande voorwaarden zijn voldaan, moet de onderneming binnen de maand na de staking van betaling aangifte van faillissement doen.