Vakgebieden

1Consultatiegegevens
2Contactgegevens
Klik op dit gebied om bestanden te uploaden U kunt tot 3 bestanden uploaden.
We accepteren PDF, JPEG en PNG bestanden.

Migratie is sinds jaren een hot topic, zowel politiek als maatschappelijk, en dat heeft ook juridische implicaties. Het vreemdelingenrecht, de rechtstak waarin alle regels vervat zijn die migratie regelen, barst uit zijn voegen en wordt alsmaar technischer en gecompliceerder. Want eens een vreemdeling zich in België gevestigd heeft, wil hij natuurlijk ook werken, een gezin uitbouwen en op termijn misschien wel de Belgische nationaliteit verkrijgen …

Op de vlucht voor oorlog of een dictatoriaal regime, met het voornemen om zijn of haar familieleden te vervoegen, ingegeven door een nieuwe professionele uitdaging of simpelweg op zoek naar een beter leven: nog nooit was de mobiliteit van mensen zo groot als in de 21ste eeuw. Mensen zijn echte wereldburgers die niet noodzakelijk heel hun leven in hun land van herkomst verblijven. Ons kantoor staat jou bij van A tot Z en helpt je elke horde van deze etappe te nemen.

Reizen en verblijven

Internationale bescherming (asiel)

Je bent oorlogsgebied ontvlucht of je bent jouw land van herkomst ontvlucht uit vrees voor vervolging van de lokale autoriteiten? Je kan in België asiel aanvragen. De Conventie van Genève van 1951 vormt, samen met haar protocol, de basis voor de bescherming die je kan genieten.

Deze asielaanvraag wordt ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken, waarna het dossier door hen zal worden overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), een onafhankelijke overheidsinstantie die oordeelt of een persoon al dan niet in aanmerking komt voor internationale bescherming.

Het CGVS zal pas een beslissing nemen in uw dossier na een uitgebreid onderhoud met een medewerker. Dit onderhoud neemt vaak enkele uren in beslag. Er wordt gepolst naar de redenen van de vlucht uit het herkomstland, de manier waarop de betrokkene in België terecht is gekomen en de redenen waarom hij of zij niet meer kan terugkeren naar het land van herkomst. Je kan zich tijdens dit onderhoud laten bijstaan door een advocaat.

Er bestaan 2 vormen van internationale bescherming: de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming.

 • De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan personen die in hun land van herkomst worden vervolgd wegens hun politieke overtuigingen, hun geloof, hun geaardheid, hun huidskleur of etnische achtergrond etc.
 • De subsidiaire bescherming daarentegen wordt toegekend aan personen die oorlogsgebied ontvlucht zijn. Het kan daarbij gaan om een conflict met een vreemd land of een intern conflict zoals een burgeroorlog.

Tijdens de asielprocedure heb je een tijdelijk verblijfsrecht en heb je recht op opvang en materiële steun. In bepaalde gevallen kan je ook een beroep doen op de lokale overheden voor materiële en/of financiële steun.
Weigert het CGVS jou de vluchtelingstatus toe te kennen en heb je geen recht op subsidiaire bescherming, dan staat tegen deze beslissing hoger beroep open bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit is een rechtbank specifiek opgericht met als doel onder andere geschillen omtrent de toekenning van de internationale bescherming te beslechten.

Let op: ondanks wat de naam zou doen vermoeden, heeft het CGVS geen bevoegdheid in zake de toekenning van het statuut van staatloze (dit is een persoon die van geen enkele staat de nationaliteit bezit). De toekenning van dit statuut gebeurt door de rechtbanken van eerste aanleg (zie hierover verder).

Eens je de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, heb je een wettig verblijf in België dat meestal van tijdelijke aard is. Je kan in bepaalde gevallen ook jouw achtergebleven familieleden naar België laten overkomen zonder dat je dient aan te tonen over voldoende inkomsten te beschikken en dit binnen het jaar nadat je de internationale bescherming werd toegekend.

Gezinshereniging

Je vond de liefde in het buitenland en wenst dat jouw buitenlandse partner je komt vervoegen? Of jouw gezinsleden bleven achter in jouw land van herkomst terwijl jij het land kon ontvluchten? De gezinshereniging is de meest gebruikte procedure om tot een verblijf in België te worden toegelaten.

Je kan een gezinshereniging aanvragen met een Belg, met een burger van de Europese Unie of met een derdelander en dit zowel met jouw (minderjarig) kind, als minderjarige met jouw ouders of met jouw partner. De persoon die je komt vervoegen dient vanzelfsprekend zélf een wettig verblijf te hebben in België.

Niet alle familieleden komen in aanmerking om jou te vervoegen in België als gezinshereniger. Zo is het niet mogelijk om een gezinshereniging aan te vragen met een broer of zus of met een neef, nicht, tante of oom.

Je moet vanzelfsprekend aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een gezinshereniging. Zo is in vele gevallen vereist dat degene bij wie je zich komt vestigen voldoende inkomsten heeft om zowel in zijn eigen levensonderhoud te voorzien als in dat van jou. Daarnaast dien je meestal aan te tonen dat jouw familielid je kan huisvesten.

Indien je een gezinshereniging vraagt met een Belg of een Europeaan, dan krijg je een tijdelijk verblijf van zodra de aanvraag ingediend is. Dit verblijf is geldig tot er een definitieve beslissing genomen werd in jouw dossier.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je in de meeste gevallen een F-kaart (lees meer over de verschillende soorten verblijfskaarten in de Frequently Asked Questions), die geldig is voor 5 jaar. Tijdens deze 5 jaar kan je kaart nog worden ingetrokken indien je niet meer voldoet aan alle voorwaarden. Na 5 jaar kan je een F+-kaart aanvragen, die voor onbeperkte duur geldig is. Vanaf dan dien je in principe niet meer te voldoen aan de oorspronkelijke voorwaarden voor de gezinshereniging. In dat geval kan je verblijf enkel ingetrokken worden indien er fraude wordt vastgesteld of wanneer je een ernstige bedreiging vormt voor de openbare veiligheid (bijvoorbeeld naar aanleiding van strafrechtelijke veroordelingen).

Ook indien jouw aanvraag tot gezinshereniging werd geweigerd kan je jouw dossier voorleggen aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit is een administratief rechtscollege dat nagaat of de beslissing die door de Dienst Vreemdelingenzaken worden genomen op een wettige en correcte manier tot stand zijn gekomen. Voor deze rechtbank kan je de negatieve beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook aanvechten indien je het niet eens bent met de motieven die aan de genomen beslissing ten grondslag liggen.

Regularisatie

Humanitaire regularisatie

Indien je reeds geruime tijd in België verblijft en zich goed heeft geïntegreerd in de Belgische samenleving, kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor een zogenaamde humanitaire regularisatie.

De humanitaire regularisatie onderscheidt zich van andere verblijfsprocedures in de zin dat er geen duidelijke wettelijke voorwaarden zijn waaraan men moet voldoen. Dienst Vreemdelingenzaken beoordeelt elk dossier apart. Men doet er met andere woorden goed aan om een uitgebreid en goed gestoffeerd dossier voor te leggen. Zo kan gedacht worden aan bijvoorbeeld attesten van kennis van de landstalen, diploma’s of attesten van gevolgde opleidingen, bewijzen dat men reeds gewerkt heeft, steunbetuigingen van vrienden en/of kennissen.

Humanitaire regularisatieprocedures (ook wel ‘9bis’ procedures genoemd) hebben als grootste nadeel dat zij een zeer lange doorlooptijd hebben. Gemiddeld duurt het op heden ca. 14 maanden vooraleer de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing neemt. Gedurende de looptijd van de procedure wordt de aanvrager geen voorlopig verblijf toegekend, zodat hij eigenlijk illegaal in het land verblijft. In regel dient de aanvraag te worden ingediend bij de ambassade van het land van herkomst, enkel indien je kan aantonen dat het volstrekt onmogelijk is om de aanvraag in te dienen in jouw land van herkomst, kan je de aanvraag toch in België indienen. Je doet dit bij de gemeente van jouw verblijfplaats.

In het verleden werden er vaak zogenaamde collectieve regularisaties georganiseerd. Dit betekent dat een heleboel mensen in één keer werden geregulariseerd omdat zij al geruime tijd (legaal of illegaal) in België verbleven. De collectieve regularisaties zijn een louter politieke beslissing en vinden geen wettelijke grondslag. In het huidige politieke klimaat valt te verwachten dat dit soort collectieve regularisaties definitief tot het verleden behoren: elk dossier zal dus met andere woorden afzonderlijk behandeld en beoordeeld worden.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de betrokkene in het bezit gesteld van een A-kaart, die recht geeft op een tijdelijk verblijf (meestal 1 jaar). Deze kaart dient dus elk jaar te worden verlengd. Pas na 5 jaar tijdelijk verblijf kan de betrokkene een B-kaart aanvragen, die recht geeft op een verblijf van onbeperkte duur.

Ook in dit geval kan u hoger beroep aantekenen tegen een weigeringsbeslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Medische regularisatie

Mogelijks kan je om gezondheidsredenen niet (meer) terugkeren naar jouw land van herkomst. Je kan bijvoorbeeld niet meer reizen of jouw land van origine biedt niet de medische zorgen aan die je nodig heeft. In deze gevallen kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een zogenaamde medische regularisatie (ook wel een ‘9ter’ procedure genoemd). Je zal dan een (tijdelijk) verblijf krijgen om medische redenen.

Om in aanmerking te komen voor een medische regularisatie dienen 2 grondvoorwaarden te zijn vervuld.

 • Je moet in de eerste plaats lijden aan een ziekte of aandoening die jouw leven of jouw fysieke integriteit in het gevaar brengt.
 • Daarnaast dient te worden aangetoond dat de medische zorgen die je nodig heeft niet beschikbaar of niet (of moeilijk) toegankelijk zijn in jouw land van herkomst zodat er een risico bestaat op onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst.

In de praktijk neemt de Dienst Vreemdelingenzaken quasi enkel levensbedreigende aandoeningen in aanmerking. De ziekte of aandoening moet met andere woorden voldoende ernstig zijn.

De zorg moet in het land van herkomst niet beschikbaar zijn of alleszins niet toegankelijk. Dit betekent dat niet alleen de situaties waarin de zorgen simpelweg niet kunnen geleverd worden (door bijvoorbeeld oorlog, gebrek aan infrastructuur, gebrek aan medische kennis of gekwalificeerd zorgpersoneel) in aanmerking worden genomen, maar ook de situaties waarin de zorgen wel kunnen worden aangeboden, maar deze voor de gemiddelde burger niet toegankelijk zijn (door bijvoorbeeld de kostprijs, de afstand van de plaats waar de zorgen worden aangeboden en de verblijfplaats van de betrokkene in het land van herkomst …).

Volgens vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan in de beoordeling van de aanvraag ook rekening worden gehouden met eventuele mantelzorg die je nodig zou hebben. In het geval dat je lijdt aan een aandoening waardoor je in het dagelijkse leven hulp nodig hebt van vrienden of familieleden, zal de Dienst Vreemdelingenzaken hiermee rekening dienen te houden. Dit is vooral interessant in het geval dat je bijvoorbeeld geen familieleden meer hebt in jouw land van herkomst en dat je in België wél familieleden heeft.

De aanvraag moet worden vergezeld van een standaard medisch getuigschrift aangeboden door DVZ en ingevuld door een erkend geneesheer. Dit is een ontvankeljikheidsvoorwaarde: zonder dit attest zal DVZ je aanvraag zelfs niet in overweging nemen. Van zodra je aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, krijg je een voorlopig verblijf toegekend.

Bij een positieve beslissing ontvang je een A-kaart, die meestal geldig is voor 1 jaar. Deze kaart kan jaarlijks worden verlengd door aan te tonen dat je medische toestand nog dezelfde is (of nog is verslechterd). Na een periode van 5 jaar ontvang je een B-kaart die voor onbeperkte tijd geldig is.

Visum

Je kan natuurlijk ook tijdelijk naar België willen reizen om bijvoorbeeld een familielid te bezoeken, of om te studeren. In dat geval dien je vanzelfsprekend over een geldig visum te beschikken.

Indien je burger bent van de Europese Unie, dien je in regel geen specifieke stappen te ondernemen. U kan makkelijk naar België reizen en hier verblijven voor een periode van 3 maanden of minder zonder visum.

Ben je geen burger van de Europese Unie dien je vanzelfsprekend over een visum te beschikken. Bij jouw visumaanvraag zal je in de eerste plaats jouw reismotieven dienen te specifiëren. Het kan gaan om:

 • een toeristisch verblijf
 • bezoek aan vrienden of familie
 • een zakenreis
 • verblijf om medische redenen
 • het volgen van een opleiding, studie of een stage
 • een culturele, wetenschappelijke, academische, sportieve of religieuze activiteit
 • het afsluiten van een huwelijk of het afleggen van een verklaring tot wettelijke samenwoning

De specifieke voorwaarden voor elk van deze visa kunnen uiteenlopen. Belangrijke voorwaarden die steeds terugkomen zijn evenwel het hebben van een reisverzekering, het hebben van een verblijfplaats gedurende je verblijf (op hotel of bij vrienden of familie) en ten slotte het aantonen dat je de intentie hebt om terug te keren. Vooral deze laatste voorwaarde leidt soms tot de nodige problemen: je moet namelijk hard maken dat je de duurtijd van jouw visum zal respecteren en niet definitief in België zal verblijven. Je toont dit aan door bijvoorbeeld de tickets van de terugvlucht voor te leggen, of aan te tonen dat je nog genoeg belangen hebt in jouw land van herkomst (bijvoorbeeld: een job in je land van herkomst, een woning, familieleden …).

Specifiek voor een visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk of het aangaan van een wettelijke samenwoning, zal je moeten aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden van de gezinshereniging.

Visumaanvragen worden ingediend op de ambassade of de consulaire post in het land van herkomst. Deze visumaanvragen worden echter vaak uitbesteed aan private bedrijven die de behandeling ervan verder afhandelen.

Leven en werken

Eens je in België over een geldig verblijf beschikt, wil je zich hier natuurlijk ook volledig ontplooien, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Kan je meteen van start gaan op de Belgische arbeidsmarkt? Wat met bijvoorbeeld pensioenrechten die je in een andere EU lidstaat hebt opgebouwd? En kan je zomaar trouwen en welke regels zijn dan van toepassing, de Belgische of die van het land van herkomst? Ons kantoor bied je niet alleen de nodige begeleiding aan om je in België te komen vestigen, maar begeleid je ook nadat jouw verblijf werd goedgekeurd in alle rechtsdomeinen.

Gezinsleven

Algemeen

Is mijn buitenlands huwelijk automatisch geldig in België? En welke stappen dien ik te ondernemen om dit huwelijk ook in België te laten registeren? Ik wil uit de echt scheiden, maar ik ben gehuwd in het buitenland. Kan ik in België scheiden? En welke wetgeving is van toepassing? Kan ik als moeder de vader van mijn kind dwingen zijn kind te erkennen terwijl dat in mijn land van herkomst niet mogelijk is?

Of je nu in uw land van herkomst reeds een gezinsleven had uitgebouwd, of je begint in België met een schone lei: je zal vaak geconfronteerd worden met praktische, administratieve, maar ook juridische obstakels wanneer u als vreemdeling in België uw leven verder uitbouwt. Je moet als vreemdeling altijd in het achterhoofd houden dat er een internationale component is aan deze simpele vragen.

De basis voor de rechtsregels die deze problemen regelen is het Wetboek Internationaal Privaatrecht. Zo zal een echtscheiding bijvoorbeeld vaak door de Belgische rechtbanken kunnen worden uitgesproken zelfs als het om een buitenlands huwelijk gaat, zolang de gehuwden maar lang genoeg in België wonen. Mogelijk is op die echtscheidingsprocedure dan wel het recht van het land van het huwelijk van toepassing, waardoor de Belgische rechter het buitenlands echtscheidingsrecht zal moeten toepassen.

Schijnhuwelijk

Wanneer je wenst te huwen of wanneer je een verklaring tot wettelijke samenwoning wenst af te leggen als vreemdeling zonder wettig verblijf in België, zal jouw aanvraag in alle waarschijnlijkheid uitmonden in een onderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk (of schijn wettelijke samenwoning).

De wetgever heeft willen vermijden dat vreemdelingen zonder wettig verblijf in België een relatie zouden aangaan met een Belg of iemand met een wettig verblijf in België enkel en alleen om dan later een procedure gezinshereniging te kunnen starten op basis van het huwelijk of de wettelijke samenwoning.

Daarom zal in deze gevallen onderzocht worden of er wel écht sprake is van een relatie. De wet definieert dit als ‘de wil om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen’. Als het huwelijk (of de wettelijke samenwoning) met andere woorden enkel als doel heeft een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen, zal de gemeente weigeren dit huwelijk te voltrekken of akte te verlenen van de wettelijke samenwoning.

De gemeente hanteert een aantal criteria waarop men zich baseert om te beoordelen of er al dan niet sprake is van een schijnhuwelijk. Er kan gedacht worden aan leeftijdsverschil, de snelheid waarmee de relatie tot stand kwam, het feit dat de partners weinig van elkaar weten, het ontbreken van gemeenschappelijke interesses …

Tijdens het onderzoek worden beide partners verhoord door de politiediensten. Zij krijgen dezelfde vragen over elkaars leven en deze antwoorden worden dan met elkaar vergeleken. De vragen zijn zeer uiteenlopend: waar hebben jullie elkaar ontmoet?, wat zijn de namen van de ouders en hun beroep?, aan welke kant van het bed slapen jullie …

Indien wordt beslist dat het om een schijnhuwelijk gaat, zal de gemeente weigeren het huwelijk te voltrekken (of akte te verlenen aan de wettelijke samenwoning). Tegen deze beslissing staat beroep open bij de familierechtbank: het is dan aan de rechter om te oordelen of er sprake is van een schijnhuwelijk of niet.

Belangrijk om te weten is dat er enkel sprake is van een schijnhuwelijk indien de bedoeling van de relatie er enkel in bestaat een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen. Indien de partijen dus echt een duurzame relatie hebben, maar in het huwelijk treden mede om het verblijf van één van hen beiden te regulariseren is er geen sprake van een schijnhuwelijk.

Voor buitenlandse huwelijken waarvan je de erkenning in België vraagt, bestaat een soortgelijke procedure. Indien de echtheid van een buitenlandse akte vaststaat, zal deze akte normaal gesproken automatisch worden erkend in België. Belangrijke uitzondering hierop is dat de erkenning geweigerd wordt wanneer deze in strijd is met de openbare orde (men kan denken aan de situatie waarin één der gehuwden nog minderjarig is of het Belgisch verbod op polygamie). Deze uitzonderingsregel wordt echter ook uitgebreid tot schijnhuwelijken: wanneer er vermoedens zijn dat partijen enkel gehuwd zijn om een verblijfrechtelijk voordeel te bekomen, zal de erkenning in België geweigerd worden, vaak na een soortgelijk onderzoek zoals hierboven reeds geschetst.

Schijnerkenning

Gelijklopend aan de procedure van het schijnhuwelijk, heeft de wetgever recent een procedure omtrent de schijnerkenning in het leven geroepen.

De wetgever meende dat sommige personen een kind erkenden enkel en alleen om een procedure gezinshereniging te kunnen starten met het kind om zo hun verblijfsstatuut te regulariseren.

De ambtenaar van de burgerlijke stand (met andere woorden: de gemeente) kan dan ook de erkenning van een kind door een ouder weigeren indien zij vermoeden dat het om een schijnerkenning gaat. In dit geval zal de betrokkene een procedure moeten starten voor de bevoegde familierechtbank om zo de gerechtelijke vaststelling van de afstammingsband te bekomen. Door de rechtbank zal quasi altijd een DNA test worden geëist, zodat het raadzaam is om hierop te anticiperen. Heb je geen wettig verblijf in België en wil je jouw kind erkennen? Dan doe je er met andere woorden goed aan om een DNA test te laten uitvoeren om de biologische afstammingsband te laten vaststellen.

Werken

Je hebt zich in België gevestigd en wilt meteen aan het werk, maar kan dat zomaar? Geeft mijn verblijfskaart automatisch toegang tot de arbeidsmarkt? Kan ik mijn eigen zaak starten? Een wettig verblijf in België geeft je niet noodzakelijk de toegang tot de Belgische arbeidsmarkt. Het is raadzaam om je reeds voordat je een verblijfsprocedure opstart te informeren omtrent de latere mogelijkheden om economisch actief te zijn in België. Zo vermijd je om later voor onaangename verrassingen te staan.

Voor personen met een B, C, D, F of F+ kaart is er geen probleem: deze hebben allen een onbeperkt verblijfsrecht en mogen werken in België zonder nog een aparte aanvraag te moeten indienen.

Voor andere categorieën van personen (met name deze met een A-kaart van beperkte duur) zal toch nog een aparte aanvraag dienen te worden ingediend. Door de versnippering van de bevoegdheden in België zal deze aanvraag vaak gebeuren bij het Vlaams Gewest en niet bij de Dienst Vreemdelingenzaken, dat een federale instelling is in het licht van de FOD Binnenlandse Zaken.

Voor personen die nog geen wettig verblijf in België hebben bestaat er een zogenaamde gecombineerde aanvraag. Op die manier kan een werkgever een aanvraag tot verblijf én werken indienen voor een buitenlandse werknemer. Deze procedure staat enkel open voor de zogenaamde knelpuntberoepen: dit zijn beroepen waarvoor er op de Belgische arbeidsmarkt niet voldoende potentiële werknemers zijn. De procedure kan overigens enkel aangevraagd worden voor personen die zich nog in het buitenland bevinden.

Nationaliteit

Eens je in België een nieuw leven heeft uitgebouwd, is het misschien tijd om Belg te worden. De Belgische nationaliteit verkrijg je door een zogenaamde nationaliteitsverklaring af te leggen op de gemeente wanneer je aan de wettelijk bepaalde voorwaarden voldoet. Je dient hierbij aan te tonen dat je geïntegreerd bent in de Belgische samenleving én dat je gedurende een lange periode economisch actief bent geweest.

De zogenaamde naturalisatie procedure werd de afgelopen jaren danig uitgehold zodat zij quasi enkel nog maar openstaat voor personen met een bijzondere verdienste aan België. De naturalisatie is een gunstmaatregel met geen wettelijk bepaalde voorwaarden. Tegen een weigeringsbeslissing staat geen beroep open.

De manier van bekomen van de Belgische nationaliteit verschilt naargelang de persoon in kwestie minderjarig dan wel meerderjarig is.

Minderjarigen

Minderjarigen worden onder bepaalde voorwaarden automatisch Belg. Het gaat om de volgende gevallen:

Geboorte

Is het kind geboren in België en is één van beide ouders Belg? Dan krijgt het kind automatisch de Belgische nationaliteit.

Hetzelfde geldt voor een kind dat in het buitenland geboren is en waarvan één van beide ouders een Belg is die zélf in België is geboren. Ook een kind dat in België geboren is zonder Belgische ouders, maar waarvan één van beide ouders wél in België is geboren en voor een periode van 5 jaar voorafgaand aan de geboorte in België heeft gewoond.

Na de geboorte

Een kind wordt na de geboorte automatisch Belg wanneer één van beide ouders Belg wordt vooraleer het kind meerderjarig wordt, op voorwaarde dat het kind verblijft in België en dat de ouder die Belg wordt het ouderlijk gezag heeft over het kind.

Ook kinderen die geboren zijn in het buitenland waarvan één ouder Belg is die zelf niet in België is geboren kunnen Belg worden wanneer de Belgische ouder hiertoe een verklaring aflegt. De toekenning gebeurt in dat geval dus niet automatisch.

Er bestaan daarnaast nog specifieke regels in het geval van adoptie.

Toekenning in geval van staatloosheid

Mensen die van geen enkel land de nationaliteit bezitten worden staatloos genoemd (zie hierover verder).

België engageert zich, net zoals vrijwel alle West-Europese landen, om staatloosheid te voorkomen. Als een kind geen enkele andere nationaliteit bezit bij de geboorte, dan wordt het in bepaalde gevallen de Belgische nationaliteit toegekend. Dit is het geval indien:

 • het kind is geboren in het buitenland, heeft een Belgische ouder, maar heeft geen andere nationaliteit
 • het kind is geboren in België en heeft geen nationaliteit
 • het kind is minderjarig, bezit geen andere nationaliteit en wordt geadopteerd door een Belg

Meerderjarigen

Meerderjarigen kunnen de Belgische nationaliteit verkrijgen door een zogenaamde nationaliteitsverklaring af te leggen op de gemeente van hun woonplaats.

De voorwaarden om Belg te worden, verschillen naargelang de situatie waarin de betrokkene zich bevindt.

Let op: je hebt om je nationaliteitsverklaring in te dienen steeds een geboorteakte nodig. Kan je deze niet voorleggen, dien je eerst een vervangend document te bekomen via de rechtbank.

Integratie

Indien je al minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk in België verblijft, kan je de Belgische nationaliteit aanvragen indien je bewijst dat je bent geïntegreerd.

De integratie dient zowel maatschappelijk als economisch aangetoond te worden. Maatschappelijke integratie kan bewezen worden door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding secundair of hoger onderwijs of het volgen van een inburgeringstraject. Indien je hiervan het bewijs kan voorleggen, heb je ook meteen bewezen te voldoen aan het criterium van de kennis van één van de landstalen.

De economische participatie bewijs je door aan te tonen dat je in de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens 468 arbeidsdagen hebt gewerkt. Let op: een arbeidsdag wordt als een full time werkdag beschouwd. Ben je zelfstandige, dan bewijs je de economische participatie door aan te tonen dat je minstens 6 kwartalen sociale bijdragen hebt betaald.

Het Openbaar Ministerie zal vervolgens advies geven over je nationaliteitsaanvraag. Doorgaans volgt er enkel een negatief advies indien je in het verleden reeds strafrechtelijk bent veroordeeld. Tegen een weigeringsbeslissing staat beroep open bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Huwelijk met een Belg

Indien je al minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk in België verblijft en je gehuwd bent met een Belg met wie je 3 jaar voordien effectief samenwoont, kan je de Belgische nationaliteit aanvragen door aan te tonen dat je maatschappelijk bent geïntegreerd.

Maatschappelijke integratie kan bewezen worden door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding secundair of hoger onderwijs of het volgen van een inburgeringstraject. Indien je hiervan het bewijs kan voorleggen, heb je ook meteen bewezen te voldoen aan het criterium van de kennis van één van de landstalen.

Je hoeft in dit geval niet te bewijzen dat je economisch actief bent geweest in de jaren voor je nationaliteitsverklaring.

Ouder van een Belgisch kind

Indien je al minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk in België verblijft en je de ouder bent van een Belgisch minderjarig kind, kan je de Belgische nationaliteit aanvragen door aan te tonen dat je maatschappelijk bent geïntegreerd. Je hoeft in dit geval niet effectief samen te wonen met je kind.

Maatschappelijke integratie kan bewezen worden door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding secundair of hoger onderwijs of het volgen van een inburgeringstraject. Indien je hiervan het bewijs kan voorleggen, heb je ook meteen bewezen te voldoen aan het criterium van de kennis van één van de landstalen.

Je hoeft in dit geval niet te bewijzen dat je economisch actief bent geweest in de jaren voor je nationaliteitsverklaring.

Geboren in België

Indien je in België bent geboren, meerderjarig bent en ononderbroken in België verblijft sedert je geboorte, kan je de Belgische nationaliteit aanvragen zonder dat je moet aantonen dat je maatschappelijk bent geïntegreerd. Je maatschappelijke integratie wordt in dat geval immers vermoed. Ook de economische participatie dient in dit geval niet aangetoond te worden.

Handicap of invaliditeit

Indien je al minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk in België verblijft en je lijdt aan een handicap of invalide bent, kan je de Belgische nationaliteit aanvragen zonder dat je moet aantonen dat je maatschappelijk bent geïntegreerd. Ook de economische participatie dient in dit geval niet aangetoond te worden.

65 jaar of ouder

Indien je al minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk in België verblijft en je 65 jaar of ouder bent, kan je de Belgische nationaliteit aanvragen zonder dat je moet aantonen dat je maatschappelijk bent geïntegreerd. Ook de economische participatie dient in dit geval niet aangetoond te worden.

10 jaar wettelijk verblijf in België

Indien je al minstens 10 jaar ononderbroken wettelijk in België verblijft en je 65 jaar of ouder bent, kan je de Belgische nationaliteit aanvragen zonder dat je moet aantonen dat je maatschappelijk bent geïntegreerd. Ook de economische participatie dient in dit geval niet aangetoond te worden.

Je moet wel aantonen dat je deelneemt aan het leven van je onthaalgemeenschap. Voorbeelden van hoe je dit kan aantonen zijn bijvoorbeeld bewijzen dat je werkt of hebt gewerkt, je in België naar school bent geweest, je vrijwilligerswerk hebt gedaan …

Staatloosheid

Iemand die staatloos is, heeft van geen enkele staat de nationaliteit. Dit betekent dat zowel je land van geboorte als eventuele landen waar je bent verbleven je niet beschouwen als één van hun onderdanen.

Het volstaat niet dat je verblijfskaart of je paspoort vermeldt dat je staatloos bent. Om officieel te worden erkend als staatloze naar Belgisch recht, dien je een procedure te volgen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Tijdens deze procedure dien je aan te tonen dat je geen enkele nationaliteit bezit van elk land waarmee je een band hebt: bijvoorbeeld je geboorteland of een land waar je lange tijd verbleef. Dit bewijs lever je best door de ambassades van deze landen aan te schrijven met de vraag of je in aanmerking komt om de nationaliteit van het betrokken land te verkrijgen. Meestal zal je geen antwoord ontvangen op deze brieven, maar het feit dat je ze hebt verstuurd volstaat.

Het feit dat je erkend werd als staatloze betekent niet dat je automatisch een verblijfsrecht wordt toegekend in België. Wel kan je een humanitaire regularisatie aanvragen waarin je motiveert dat je nu eenmaal in geen enkel ander land terechtkan omdat je staatloos bent (zie Humanitaire regularisatie).

Uitwijzing

Indien je zonder wettig verblijf in België verblijft, ben je hier illegaal. Uw rechten zijn in dat geval zeer beperkt.

In vele gevallen zal je in dat geval een bevel om het grondgebied te verlaten krijgen. Dit bevel bepaalt dat je terug moet keren naar jouw land van herkomst binnen een wel bepaalde termijn. Na deze termijn wordt je in principe gedwongen uitgewezen en gerepatrieerd.

Je kan er vanzelfsprekend ook voor kiezen om vrijwillig terug te keren naar jouw land van herkomst.

Tegen een beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten staat beroep open bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er kan ook een verzoek tot schorsing van de beslissing worden ingediend, zodat de repatriëring voorlopig niet kan worden uitgevoerd.

In bepaalde gevallen zal je in afwachting van jouw repatriëring worden vastgehouden in een gesloten centrum. In dat geval kan je een verzoek aan de Raadkamer richten om te worden vrijgelaten.

Rol van de advocaat

Bijstand van een gespecialiseerde advocaat met de nodige ervaring en vakkennis is onontbeerlijk in het vreemdelingenrecht. Met de loop der jaren zijn de procedures en mogelijkheden om in België een (vast) verblijf te verkrijgen immers sterk gecompliceerder en technischer geworden.

Daarnaast is het vreemdelingenrecht in het bijzonder relevant voor mensen in een precaire sociale en/of economische situatie. Vaak gaat het om mensen die van een vreemd land komen, onze taal niet (goed) spreken en niet vertrouwd zijn met ons rechtssysteem. Deze mensen verdienen net door hun kwetsbare toestand de beste juridische bijstand.

Bovendien is het van groot belang dat je van meet af aan correct geadviseerd wordt vooraleer je een verblijf aanvraagt. Onze advocaten met de nodige knowhow en ervaring zullen jou van in het begin begeleiden bij jouw aanvraag. Welke aanvraag sluit het best aan bij jouw specifieke situatie? Welke documenten dien je te verzamelen? Hoe verloopt de aanvraag verder en binnen welke termijn kan je een beslissing verwachten? En wat zijn ten slotte jouw mogelijkheden wanneer jouw aanvraag wordt geweigerd? Bezint eer ge begint is zeker in het vreemdelingenrecht een uitdrukking die ter harte dient worden genomen. Correcte juridische bijstand vanaf het begin is zeker in het vreemdelingenrecht onontbeerljik.

1Consultatiegegevens
2Contactgegevens
Klik op dit gebied om bestanden te uploaden U kunt tot 3 bestanden uploaden.
We accepteren PDF, JPEG en PNG bestanden.

FAQ

Kan ik worden uitgewezen?

Indien je zonder wettig verblijf in België verblijft, bent u hier illegaal. Jouw rechten zijn in dat geval zeer beperkt.

In vele gevallen zal je in dat geval een bevel om het grondgebied te verlaten krijgen. Dit bevel bepaalt dat je terug moet keren naar jouw land van herkomst binnen een wel bepaalde termijn. Na deze termijn word je in principe gedwongen uitgewezen en gerepatrieerd.

In bepaalde gevallen zal je in afwachting van jouw repatriëring worden vastgehouden in een gesloten centrum.

In de praktijk is het echter niet zo dat er een actief repatriëringsbeleid wordt gevoerd. Men zal je dan ook niet actief opsporen met het oog op uitwijzing, maar het risico blijft natuurlijk reëel.

Kan ik als vreemdeling werken in België?

Als vreemdeling zonder wettig verblijf, kan je in België niet werken.

Voor personen met een B, C, D, F of F+ kaart is er geen probleem: deze hebben allen een onbeperkt verblijfsrecht en mogen werken in België zonder nog een aparte aanvraag te moeten indienen.

Voor andere categorieën van personen (met name deze met een A-kaart van beperkte duur) zal toch nog een aparte aanvraag dienen te worden ingediend. In dit geval geeft de verblijfskaart dus niet automatisch toegang tot de arbeidsmarkt.

Heb ik een visum nodig om naar België te reizen?

Indien je burger bent van de Europese Unie, dien je in regel geen visum aan te vragen om naar België te reizen. Je kan makkelijk naar België reizen en hier verblijven voor een periode van 3 maanden of minder zonder visum.

Ben je geen burger van de Europese Unie dien je wel over een visum te beschikken. Bij jouw visumaanvraag zal je in de eerste plaats jouw reismotieven dienen te specifiëren. Het kan gaan om:

 • een toeristisch verblijf
 • bezoek aan vrienden of familie
 • een zakenreis
 • verblijf om medische redenen
 • het volgen van een opleiding, studie of een stage
 • een culturele, wetenschappelijke, academische, sportieve of religieuze activiteit
 • het afsluiten van een huwelijk of het afleggen van een verklaring tot wettelijke samenwoning

Wat is een procedure ‘9Bis’?

Indien je reeds geruime tijd in België verblijft en zich goed heeft geïntegreerd in de Belgische samenleving, kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor een zogenaamde humanitaire regularisatie.

De humanitaire regularisatie onderscheidt zich van andere verblijfsprocedures in de zin dat er geen duidelijke wettelijke voorwaarden zijn waaraan men moet voldoen. Dienst Vreemdelingenzaken beoordeelt elk dossier apart.
Deze procedure is dus bedoeld voor mensen die zich hebben geïntegreerd in België, maar niet in aanmerking komen voor asiel of een gezinshereniging.

Kan ik mijn echtgenote of kinderen naar België laten komen?

Je kan jouw echtgenote inderdaad naar België laten komen in het kader van een procedure gezinshereniging.

De exacte voorwaarden om de aanvraag succesvol te kunnen indienen, zijn sterk afhankelijk van de specifieke situatie. Ben je een Belg, een Europees staatsburger of geen van beiden? Welke nationaliteit heeft jouw echtgenoot of echtgenote? Ben je in België reeds getrouwd of ben je in het buitenland getrouwd en dient jouw huwelijk nog te worden erkend in België?

Het is onmogelijk om op algemene wijze een opsomming te geven van de voorwaarden voor gezinshereniging. Als algemene vuistregel kan wel gesteld worden dat de voorwaarden minder streng zijn indien je Belg of Europees staatsburger bent. Vaak zal je echter wel moeten aantonen dat je in uw eigen levensonderhoud én in dat van jouw partner kan voorzien. Op dit moment wordt in dat kader uitgegaan van een netto inkomen van ± 2.000,00 EUR. Dit bedrag is echter gekoppeld aan de index der consumptieprijzen en is dus sterk veranderlijk.

Hetzelfde geldt voor jouw kinderen, op voorwaarde dat deze nog minderjarig zijn. Gaat het om meerderjarige kinderen, dan staat voor hen principieel geen gezinshereniging open, behalve in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld kinderen die door hun gezondheidstoestand sterk afhankelijk zijn van hun ouders).

Hoe kan ik de Belgische nationaliteit krijgen?

Ben je minderjarig, dan bekom je in bepaalde gevallen automatisch de Belgische nationaliteit (naargelang jouw geboorteplaats en de nationaliteit van (één van) jouw ouders).

Ben je meerderjarig, dan kan je een nationaliteitsverklaring afleggen om de Belgische nationaliteit aan te vragen. Er zijn in dit geval tal van opties mogelijk, elk met hun eigen voorwaarden en noodzakelijk voor te leggen documenten. De te volgen procedure hangt af van, onder andere, jouw mate van integratie, jouw economische activiteit, hoe lang je al legaal in België verblijft en mogelijk ook van de nationaliteit van jouw echtgenoot of echtgenote of van jouw minderjarige kinderen.

Kan ik trouwen met een vreemdeling?

Het recht om te huwen (of om een verklaring van wettelijk samenwonen af te leggen) staat principieel open voor iedereen. Het maakt in deze niet uit over welke nationaliteit je beschikt of zelfs of je al dan niet een legaal verblijf in België hebt.

Wanneer je wenst te huwen of wanneer je een verklaring tot wettelijke samenwoning wenst af te leggen als vreemdeling zonder wettig verblijf in België, zal jouw aanvraag in alle waarschijnlijkheid weliswaar uitmonden in een onderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk (of schijn wettelijke samenwoning). Men zal dan onderzoeken of jouw intentie er echt in bestaat om een duurzaam samenleven op te bouwen of het enkel en alleen gaat om het aangaan van een schijnrelatie om een wettig verblijf in België te verkrijgen.

Wat is een procedure ‘9Ter’?

Indien je om gezondheidsredenen niet (meer) kan terugkeren naar jouw land van herkomst, omdat je bijvoorbeeld niet meer kan reizen of omdat jouw land van origine niet de medische zorgen aanbiedt die jij nodig hebt, kan je in aanmerking komen voor een zogenaamde medische regularisatie (ook wel een ‘9ter’ procedure genoemd). Je zal dan een (tijdelijk) verblijf krijgen om medische redenen.

Om in aanmerking te komen voor een medische regularisatie dienen 2 grondvoorwaarden te zijn vervuld. Je moet in de eerste plaats lijden aan een ziekte of aandoening die jouw leven of jouw fysieke integriteit in het gevaar brengt. Daarnaast dient te worden aangetoond dat de medische zorgen die je nodig hebt niet beschikbaar of niet (of moeilijk) toegankelijk zijn in jouw land van herkomst zodat er een risico bestaat op onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst.

Wat zijn de voorwaarden voor een gezinshereniging?

De procedure gezinshereniging staat open voor:

 • de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner van iemand met een verblijfsrecht in België;
 • de minderjarige kinderen of kleinkinderen van iemand met een verblijfsrecht in België (of diens partner);
 • de ouders van een minderjarige met een verblijfsrecht in België.

De exacte voorwaarden om de aanvraag succesvol te kunnen indienen, zijn sterk afhankelijk van de specifieke situatie. Ben je een Belg, een Europees staatsburger of geen van beiden? Welke nationaliteit heeft de persoon die zich in België wilt komen vestigen? Ben je in België reeds getrouwd, of ben je in het buitenland getrouwd en dient jouw huwelijk nog te worden erkend in België? Het is onmogelijk om op algemene wijze een opsomming te geven van de voorwaarden voor gezinshereniging. Als algemene vuistregel kan wel gesteld worden dat de voorwaarden minder streng zijn indien je Belg of Europees staatsburger bent. Vaak zal je echter wel moeten aantonen dat je in jouw eigen levensonderhoud én in dat van jouw partner kan voorzien. Op dit moment wordt in dat kader uitgegaan van een netto inkomen van ± 2.000,00 EUR. Dit bedrag is echter gekoppeld aan de index der consumptieprijzen en is dus sterk veranderlijk.

Kom ik in aanmerking voor asiel?

Er bestaan 2 vormen van asiel (formeel is de naam op heden internationale bescherming): de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming.

 1. De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan personen die in hun land van herkomst worden vervolgd wegens hun politieke overtuigingen, hun geloof, hun geaardheid, hun huidskleur of etnische achtergrond etc. De persoon in kwestie dient dus de gerechtvaardigde vrees te hebben dat hij/zij zal vervolgd worden en/of onmenselijk zal worden behandeld op basis van één van de hiervoor beschreven criteria. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld christenen die vervolgd worden omwille van hun geloofsovertuigingen in landen waar de heersende religie een andere religie is of bijvoorbeeld leden van de politieke oppositie die door het regime worden opgesloten vanwege hun politieke activiteiten.
 2. De subsidiaire bescherming daarentegen wordt grosso modo toegekend aan personen die oorlogsgebied ontvlucht zijn. Het kan daarbij gaan om een conflict met een vreemd land of een intern conflict zoals een burgeroorlog. Denk hierbij zeer recent aan de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne of mensen die de burgeroorlog in Syrië enkele jaren geleden zijn ontvlucht.