FAQ

Met meer dan 40 jaar ervaring in juridische dienstverlening krijgen onze kantoren tal van terugkerende vragen. Op onze Frequently Asked Questions pagina delen we graag een deel van onze kennis. Vind je alsnog geen antwoord op je vraag? Aarzel niet ons te contacteren.


Meest gelezen

Wat houdt de nieuwe vestiging in Gent in?

Met een nieuwe vestiging in Gent breidt COTTYN haar netwerk verder uit. Vandaag is het advocatenkantoor op diverse plaatsen, zowel in binnen- als in het buitenland actief. Binnen ons netwerk openen we nu een nieuw kantoor, ditmaal in Gent. Concreet betekent dit dat, indien gewenst, we jou kunnen ontvangen in ons kantoor in Gent.

Het openen van een vestiging in Gent is tevens het startschot van de samenwerking met Dominique Matthys. Binnen het netwerk van COTTYN zullen we aldus op de ruime expertise van Dominique Matthys kunnen rekenen.

Hoe kan ik de Belgische nationaliteit krijgen?

Ben je minderjarig, dan bekom je in bepaalde gevallen automatisch de Belgische nationaliteit (naargelang jouw geboorteplaats en de nationaliteit van (één van) jouw ouders).

Ben je meerderjarig, dan kan je een nationaliteitsverklaring afleggen om de Belgische nationaliteit aan te vragen. Er zijn in dit geval tal van opties mogelijk, elk met hun eigen voorwaarden en noodzakelijk voor te leggen documenten. De te volgen procedure hangt af van, onder andere, jouw mate van integratie, jouw economische activiteit, hoe lang je al legaal in België verblijft en mogelijk ook van de nationaliteit van jouw echtgenoot of echtgenote of van jouw minderjarige kinderen.

Wat is een procedure ‘9Bis’?

Indien je reeds geruime tijd in België verblijft en zich goed heeft geïntegreerd in de Belgische samenleving, kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor een zogenaamde humanitaire regularisatie.

De humanitaire regularisatie onderscheidt zich van andere verblijfsprocedures in de zin dat er geen duidelijke wettelijke voorwaarden zijn waaraan men moet voldoen. Dienst Vreemdelingenzaken beoordeelt elk dossier apart.
Deze procedure is dus bedoeld voor mensen die zich hebben geïntegreerd in België, maar niet in aanmerking komen voor asiel of een gezinshereniging.

Kan ik mijn echtgenote of kinderen naar België laten komen?

Je kan jouw echtgenote inderdaad naar België laten komen in het kader van een procedure gezinshereniging.

De exacte voorwaarden om de aanvraag succesvol te kunnen indienen, zijn sterk afhankelijk van de specifieke situatie. Ben je een Belg, een Europees staatsburger of geen van beiden? Welke nationaliteit heeft jouw echtgenoot of echtgenote? Ben je in België reeds getrouwd of ben je in het buitenland getrouwd en dient jouw huwelijk nog te worden erkend in België?

Het is onmogelijk om op algemene wijze een opsomming te geven van de voorwaarden voor gezinshereniging. Als algemene vuistregel kan wel gesteld worden dat de voorwaarden minder streng zijn indien je Belg of Europees staatsburger bent. Vaak zal je echter wel moeten aantonen dat je in uw eigen levensonderhoud én in dat van jouw partner kan voorzien. Op dit moment wordt in dat kader uitgegaan van een netto inkomen van ± 2.000,00 EUR. Dit bedrag is echter gekoppeld aan de index der consumptieprijzen en is dus sterk veranderlijk.

Hetzelfde geldt voor jouw kinderen, op voorwaarde dat deze nog minderjarig zijn. Gaat het om meerderjarige kinderen, dan staat voor hen principieel geen gezinshereniging open, behalve in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld kinderen die door hun gezondheidstoestand sterk afhankelijk zijn van hun ouders).

Algemeen

Is een eerste consultatie gratis?

Neen, een eerste consultatie is een betalende dienstverlening.
Voor ons kantoor te Aalst betaal je € 85.00 incl. 21% btw.

Voor een gratis oriënterend advies, bijvoorbeeld om te weten of je wel een advocaat nodig hebt, kan je terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand.

In welke talen kan ik de chat raadplegen?

De live chat wordt beheerd vanuit het kantoor te België – Aalst. Je kan de chat op dit moment raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels.

Algemeen juridisch

Hoe weet ik welke geschillen onder welk rechtsdomein vallen?

Voor deze vraag kun je vooreerst terecht op onze website. Elk rechtsdomein bevat een beknopte uitleg waardoor je onmiddellijk weet in welk rechtsdomein jouw probleem zich situeert.

Vaak situeren problemen zich ook op de grens tussen twee domeinen of behoort een complex probleem tot verschillende domeinen, moest je dus twijfelen over het precieze rechtsdomein waartoe jouw geschil behoort, kun je steeds een afspraak maken bij één van onze advocaten. Deze persoon zal je dan uiteraard verder helpen en indien nodig doorverwijzen naar de juiste advocaat.

Op ons kantoor wordt er ook vaak in teams gewerkt, waarbij meerdere advocaten uit verscheidene domeinen een complex geschil gezamenlijk zullen oplossen.

Heb ik recht op een pro-deo advocaat?

Indien u te weinig bestaansmiddelen heeft, kan u beroep doen op een pro-deo advocaat, ook wel juridische tweedelijnsbijstand genoemd. U wordt vermoed over te weinig middelen te beschikken indien u een bepaalde inkomensgrens niet bereikt. Daarnaast komt u ook in aanmerking voor een pro-deo advocaat indien u tot een bepaalde categorie behoort (bijv. huurders van een sociale woning, leefloongerechtigden, gedetineerden, sommige asielzoekers …). Ook als minderjarige hebt u steeds recht op een pro-deo advocaat.

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor de juridische tweedelijnsbijstand zijn diverse factoren relevant. Zo zal niet enkel nagegaan worden wat uw inkomsten zijn, ook zal uw familiale situatie een rol spelen. Zowel het gezinsinkomen als het aantal personen die u ten laste heeft zijn relevant om na te gaan of u in aanmerking komt voor de tweedelijnsbijstand. Ons kantoor zal samen met u nagaan of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Een pro-deo advocaat is geheel of gedeeltelijk kosteloos, afhankelijk van uw bestaansmiddelen. Indien u in aanmerking komt voor een gedeeltelijk kosteloos advocaat, zal u een bedrag tussen 25,00 en 125,00 euro betalen. Een advocaat mag pas optreden wanneer dit bedrag is ontvangen.

Ook indien u een pro-deo advocaat hebt, zal deze steeds een volledig nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging geven. Deze advocaat zal u niet anders behandelen dan een betalende cliënt.

Hoelang duurt een procedure?

De duur van een procedure is afhankelijk van het type procedure. Een proces voor het vredegerecht is bijvoorbeeld sneller afgehandeld dan een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg. Het type procedure speelt dus een grote rol op de lengte van het proces.

Daarnaast is de duur van een procedure ook afhankelijk van een groot aantal externe factoren die op voorhand moeilijk kunnen worden ingeschat. Zo moet er steeds rekening worden gehouden met hoe de tegenpartij en de rechtbank zullen handelen. Een procedure zal bijvoorbeeld sneller afgehandeld zijn indien de tegenpartij niet komt opdagen op de inleidingszitting, of indien de vordering niet wordt betwist. Het proces kan daarentegen ook langer duren als er hoger beroep wordt ingesteld door de tegenpartij of indien de rechtbank in kwestie een gerechtsachterstand kent.

Kort samengevat, op voorhand inschatten hoelang een procedure precies zal duren, is niet mogelijk omdat onvoorziene en oncontroleerbare omstandigheden steeds een rol spelen.

Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat moet ik doen?

Een dagvaarding is een officiële schriftelijke oproep om voor de rechtbank te verschijnen. In een dagvaarding wordt vermeld waarover de zaak gaat en wanneer u voor welke rechtbank moet verschijnen.

Indien u bent gedagvaard, kan u het dossier gaan inkijken op de griffie van het gerecht waar uw zaak wordt behandeld. De griffie is de administratie van een rechtbank. In het dossier zitten alle bewijsstukken die in het onderzoek zijn verzameld, alsook alle onderzoekshandelingen die zijn uitgevoerd.

Twijfel zeker niet om een advocaat te raadplegen wanneer u wordt gedagvaard. Deze zal uw dossier doornemen, u bijstaan en uw verdediging op zich nemen. In samenspraak met uw advocaat zal tevens nagegaan worden of u persoonlijk aanwezig dient te zijn op de zitting.

Moet ik aanwezig zijn op de zitting?

Heeft u geen advocaat, dan dient u aanwezig te zijn op de zitting. Indien u niet aanwezig bent, kan u namelijk bij verstek worden veroordeeld. Dit wil zeggen dat de rechter de eisende partij in principe volledig gelijk geeft zonder dat u zich kan verweren.

Indien u een advocaat heeft, wordt u vertegenwoordigd door uw advocaat en mag u kiezen of u aanwezig wil zijn op de zitting.

Enkel als de rechter u beveelt aanwezig te zijn, bent u hiertoe verplicht.

Samen met u zullen wij nagaan of het wenselijk is dat u aanwezig bent op de terechtzitting.

Hoe kan ik inschatten welke slaagkansen ik maak?

De inschatting van slaagkansen is een complex gegeven waarbij vele factoren een rol spelen. Om op een correcte manier een inschatting te maken, moet je eerst en vooral het recht kennen. Daarom is het van belang eerst een advocaat te raadplegen, zodat je voldoende geïnformeerd bent met betrekking tot de juridische aspecten van jouw geschil. Nadat je de juiste juridische informatie hebt ingewonnen, kun je op een weloverwogen manier je kansen inschatten.

Kantoor Gent

Wat houdt de nieuwe vestiging in Gent in?

Met een nieuwe vestiging in Gent breidt COTTYN haar netwerk verder uit. Vandaag is het advocatenkantoor op diverse plaatsen, zowel in binnen- als in het buitenland actief. Binnen ons netwerk openen we nu een nieuw kantoor, ditmaal in Gent. Concreet betekent dit dat, indien gewenst, we jou kunnen ontvangen in ons kantoor in Gent.

Het openen van een vestiging in Gent is tevens het startschot van de samenwerking met Dominique Matthys. Binnen het netwerk van COTTYN zullen we aldus op de ruime expertise van Dominique Matthys kunnen rekenen.

Wat verandert er voor mij als cliënt in het kantoor in Aalst?

Helemaal niets. Het kantoor in Aalst blijft de hoofdzetel van ons netwerk. Je zal er, net zoals voorheen, nog steeds terecht kunnen met al jouw juridische vragen of voor consultaties.

Welke service biedt het kantoor in Gent?

Alles waarvoor je op ons een beroep kunt doen in Aalst, is mogelijk in Gent. De vestiging in Gent biedt ondersteuning voor alle takken van het recht, dit zowel voor particulieren als voor ondernemingen.

Heeft het kantoor in Gent een afzonderlijke parking?

Neen. Je kan parkeren op straat. Het kantoor ligt buiten de lage-emissiezone die van kracht is in Gent. Kom je via de E40, dan bereik je het kantoor vlot via de afrit Sint-Denijs-Westrem (+- 3 km).

Kom je met het openbaar vervoer? Het kantoor ligt op wandelafstand (700 meter) van het station Gent-Sint-Pieters. Bus en tramhaltes zijn tevens in de buurt.

Waar zal de vestiging in Gent te vinden zijn?

Het kantoor huisvest zich in Gent aan de Congreslaan 6.

Ik wil een afspraak maken in het kantoor in Gent, hoe doe ik dat?

Op de wijze die jij verkiest. Zo kan je telefonisch een afspraak vastleggen via +32 (0) 53 77 36 35.

Ook per mail kan je een afspraak aanvragen. Het volstaat hiervoor te mailen naar info-belgium@cottyn.eu.

Via onze site kan je reeds online een afspraak boeken voor het kantoor in Aalst. In de toekomst zal het eveneens mogelijk zijn om een afspraak in te plannen voor het kantoor in Gent.

Zijn videoconferenties met het kantoor in Gent mogelijk?

Jazeker. Wens je een digitale consultatie met één van onze advocaten, dan kan dat zonder enig probleem.

Burgerlijk recht

Wat als ik niet met de tegenpartij door één deur kan?

Juist in een situatie waarbij je de tegenpartij niet kan uitstaan, is het van belang om een advocaat in te schakelen. Eén van de deontologische codes van de advocaat schrijft voor dat advocaten erop moeten toezien dat de communicatie tijdens een procedure steeds via de advocaten verloopt. Zodoende kan het conflict tussen de partijen op een beschaafde en serene wijze worden afgehandeld.

Wat als ik tijdens een procedure toch een overeenkomst sluit met de tegenpartij?

Een overeenkomst sluiten tijdens de procedure is steeds mogelijk en zelfs wenselijk. Vaak wordt er verkeerdelijk gedacht dat een gerechtelijke procedure enkel en alleen gericht is op het bestrijden van de tegenstander. Deze gedachte behoort echter tot het verleden.

Advocaten zullen ten alle tijden op zoek gaan naar gemeenschappelijke grond tussen de partijen zodat er een akkoord kan bereikt worden. Ook indien er reeds een procedure is ingesteld, kan er een akkoord tot stand komen. De rechter zal het akkoord desgevallend bekrachtigen en een akkoordvonnis uitspreken dat bindend is voor de partijen.

Economisch recht

Wat is het verschil tussen een naamloze vennootschap (NV) en een besloten vennootschap (BV)?

Onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kennen de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap vele gelijkenissen.

Zo zijn het beiden rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid, kunnen ze allebei opgericht worden door één enkele persoon en worden ze beiden opgericht bij notariële akte. Daarnaast kunnen in beide vennootschapsvormen categorieën van aandelen worden gecreëerd (zo is het bijvoorbeeld mogelijk om sommige aandelen meervoudig stemrecht toe te kennen), en zijn de aandelen in beide vennootschappen vrij overdraagbaar (welke mogelijkheid voor de BV is uitgebreid onder het WVV).

De voornaamste verschillen tussen de BV en de NV liggen in het kapitaal/aanvangsvermogen, de flexibelere procedure voor uitkeringen in de NV en de organisatie van het bestuur.

Als voornaamste onderscheid heeft een NV nog steeds een kapitaal, en moet bij de oprichting van een NV een minimumkapitaal van 61.500 EUR worden volstort. Bij de BV werd het kapitaalbegrip afgeschaft en vervangen door het toereikend aanvangsvermogen. Er is geen wettelijk minimum meer dat bij de oprichting moet volstort worden, wel moeten oprichters de vennootschap voorzien van een vermogen dat toereikend is om haar activiteiten uit te voeren. Als garantie hiervoor, werd hieraan de oprichtersaansprakelijkheid verbonden, op grond waarvan oprichters aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verbintenissen van de vennootschap indien deze binnen 3 jaar na oprichting failliet zou worden verklaard.

Wanneer moet een onderneming het faillissement aanvragen?

Een onderneming moet het faillissement aanvragen wanneer volgende voorwaarden zijn vervuld:

 1. De onderneming heeft op duurzame wijze opgehouden te betalen én
 2. het krediet is geschokt.

De eerste voorwaarde houdt in dat de onderneming in de definitieve onmogelijkheid verkeert om haar vervallen, zekere en opeisbare schulden te voldoen. Opdat deze voorwaarde is vervuld is het niet vereist dat de onderneming al haar schulden niet betaalt, maar de financiële problemen moeten wel van duurzame aard zijn en de onderneming moet blijvende liquiditeitsproblemen hebben.

De tweede voorwaarde houdt het gebrek aan vertrouwen of krediet in dat de ondernemer geniet bij zijn schuldeisers, leveranciers en kredietverstrekkers. Deze voorwaarde is voldaan wanneer de onderneming geen krediet meer krijgt om de schulden te voldoen of de schuldeisers niet langer bereid zijn uitstel van betaling te verlenen.

Wanneer bovenstaande voorwaarden zijn voldaan, moet de onderneming binnen de maand na de staking van betaling aangifte van faillissement doen.

Waarin verschillen een handelsagentuurovereenkomst en een makelaarsovereenkomst?

Het Wetboek van Economisch Recht definieert een handelsagentuurovereenkomst als de overeenkomst waarbij een partij, de handelsagent, door een andere partij, de principaal, permanent en tegen vergoeding, en zonder dat hij onder diens gezag staat, belast wordt met het bemiddelen van zaken in naam en voor rekening van de principaal.

Opdat er sprake zou zijn van een handelsagentuurovereenkomst dient aan alle elementen van deze definitie te zijn voldaan:

 • de handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van zaken. Onder bemiddeling kan worden verstaan het actief optreden en het onderhandelen of tussenbeide komen om een overeenkomst tot stand te brengen;
 • de activiteiten van de handelsagent worden vergoed. Die vergoeding kan bestaan uit een vast bedrag of een variabele commissie, of uit een combinatie van beide vergoedingsvormen.
 • de principaal oefent geen gezag uit over de handelsagent, hetgeen impliceert dat een handelsagent steeds een zelfstandige activiteit uitoefent en dus nooit een werknemer kan zijn van de principaal;
 • de handelsagent treedt op in naam en voor rekening van de principaal, en is dus steeds een vertegenwoordiger van de principaal;
 • er bestaat een permanente band tussen de handelsagent en de principaal. Dat betekent niet dat een handelsagent slechts voor één principaal zou kunnen werken of dat hij zijn activiteiten niet als bijberoep zou kunnen uitoefenen. Met het vereiste van een permanente band wordt wel aangeduid dat de verhouding tussen handelsagent en principaal een duurzaam en stabiel karakter dient te hebben.

Een makelaarsovereenkomst is de overeenkomst tussen een opdrachtgever en een zelfstandige tussenpersoon, de makelaar, wiens beroepsactiviteit erin bestaat te bemiddelen bij het tot stand komen van overeenkomsten in naam en voor rekening van de opdrachtgever, doch zonder dat hij met die opdrachtgever een permanente band heeft.

De aard van de activiteiten van de makelaar is dus identiek aan deze van de handelsagent. De beide handelsovereenkomsten verschillen evenwel op één essentieel punt: de makelaar heeft, in tegenstelling tot de handelsagent, geen duurzame verhouding met zijn opdrachtgever. De band tussen opdrachtgever en makelaar is daarentegen louter occasioneel en beperkt zich in de meeste gevallen tot het vervullen van een eenmalige opdracht. De makelaar maakt bijgevolg geen deel uit van de commerciële organisatie van zijn opdrachtgever.

De kwalificatie van een samenwerkingsverband als een handelsagentuurovereenkomst, dan wel een makelaarsovereenkomst, heeft verstrekkende gevolgen voor de rechten en verplichtingen van de betrokken contractspartijen.

Handelsagentuurovereenkomsten zijn immers onderworpen aan dwingende wetgeving, die een regeling voorziet voor onder meer de betaling van een commissie ingeval na het einde van de overeenkomst nog zaken worden afgesloten, het respecteren van een opzegtermijn, respectievelijk de betaling van een opzeggingsvergoeding naar aanleiding van de beëindiging van de overeenkomst en de betaling van een uitwinningsvergoeding voor het cliënteel dat door de handelsagent tijdens de uitvoering van zijn opdracht werd aangebracht.

Deze dwingende wetgeving is niet van toepassing op makelaarsovereenkomsten. De positie van de handelsagent is zodoende beter beschermd dan die van de makelaar, die zich de rechten die de handelsagent uit de wetgeving haalt immers zelf zal moeten voorbehouden door ze in de makelaarsovereenkomst op te nemen.

Wat is het auteursrecht?

Het auteursrecht beschermt originele creaties van de geest (bv. literaire werken, artistieke werken, wetenschappelijke teksten, scenario’s beeldhouwwerken, schilderijen, foto’s filmwerken, choreografieën).

Het auteursrecht komt toe aan diegene die het originele werk heeft gecreëerd, en blijft bestaan voor een periode die pas afloopt 70 jaar na de dood van de auteur.

Het auteursrecht verleent de auteur het exclusieve recht om zijn werk te exploiteren en zorgt ook dat anderen slechts met zijn toestemming het werk mogen gebruiken.

Om werken auteursrechtelijk te beschermen, hoeft de auteur geen formaliteiten te voldoen of procedures te doorlopen (in tegenstelling tot het bekomen van een octrooi of merkregistratie, wat wel middels een specifieke procedure  moet gebeuren). De bescherming van het werk ontstaat automatisch bij de creatie van het originele werk, weliswaar op voorwaarde dat het werk een concrete originele vorm heeft. Er is geen verdere verklaring of erkenning nodig.

Waar moet ik als consument op letten bij het afsluiten van een overeenkomst met een onderneming?

Bij het afsluiten van een overeenkomst met een onderneming, moet een consument doorgaans de contract- en algemene voorwaarden aanvaarden die de onderneming van toepassing verklaart op de overeenkomst.

Aangezien de consument in zijn verhouding met een onderneming doorgaans in een zwakkere positie staat, en dus geen invloed kan uitoefenen op de opgelegde contractvoorwaarden, worden wettelijk bepaalde beschermingsmechanismen opgelegd.

Vooreerst is een onderneming ertoe gehouden de consument duidelijk én begrijpelijk te informeren over de voornaamste kenmerken van het aangeboden goed of dienst, de prijs en betalingswijze en de algemene voorwaarden. Het is dan ook aangewezen om na te gaan of de onderneming alle vereiste essentiële informatie heeft meegedeeld of ter beschikking heeft gesteld.

Verder heeft de wetgever bepaald dat onrechtmatige bedingen (= onrechtmatige contractsbepalingen) in overeenkomsten tussen ondernemingen en consument nietig zijn of nietig kunnen verklaard worden, zodat zij geen uitwerking meer hebben tussen partijen.

Bedingen worden beschouwd als onrechtmatig wanneer zij alleen of in samenhang ‘een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van partijen ten nadele van de consument’. Dit is een algemene toetsingsnorm om de onrechtmatigheid van contractuele clausules te bepalen.

Daarnaast bestaat er ook een lijst met verboden bedingen die steeds verboden en dus nietig zijn, o.a.:

 • bedingen waarbij de onderneming zich het recht toekent om in overeenkomsten van bepaalde of onbepaalde duur eenzijdig, zonder objectieve maatstaven, de prijs te verhogen;
 • bedingen waarbij de onderneming zich het recht toekent om eenzijdig de leveringstermijn te bepalen of te wijzigen;
 • bedingen waarbij de onderneming zijn aansprakelijkheid bij een eventuele wanprestatie al te zeer uitsluit of beperkt;
 • schadebedingen; dit zijn bedingen die een onredelijk hoog bedrag opleggen bij onder meer niet-tijdige betaling door de consument, die niet redelijkerwijze overeenstemmen met het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden;

Schadebedingen moeten daarenboven wederkerig en gelijkwaardig zijn: bedingt de onderneming bijvoorbeeld een bedrag bij niet-tijdige betaling door de consument, dan moet daartegenover ook een beding staan dat een gelijkwaardig bedrag aan de consument toekent bij het niet-naleven van een verbintenis van de onderneming die hieraan beantwoordt, bijvoorbeeld de niet-tijdige uitvoering van een dienst.

De nietigheid van dergelijke onrechtmatige bedingen tast de geldigheid van de overeenkomst evenwel niet aan, zodat de overeenkomst blijft gelden tussen de onderneming en de consument (weliswaar zonder toepassing van de onrechtmatige bedingen) voor zover zij kan voortbestaan zonder de onrechtmatige bedingen.

Familierecht en Familiaal Vermogensrecht

Wat als ik niet met de tegenpartij door één deur kan?

Juist in een situatie waarbij je de tegenpartij niet kan uitstaan, is het van belang om een advocaat in te schakelen. Eén van de deontologische codes van de advocaat schrijft voor dat advocaten erop moeten toezien dat de communicatie tijdens een procedure steeds via de advocaten verloopt. Zodoende kan het conflict tussen de partijen op een beschaafde en serene wijze worden afgehandeld.

Strafrecht en Strafprocesrecht

Ik word uitgenodigd voor een verhoor, heb ik recht op een advocaat?

Indien de politie u verdenkt van een misdrijf en u uitnodigt voor een verhoor, hebt u vaste rechten en plichten. Of u nu wordt verdacht van het plegen van een misdrijf of verhoord wordt als getuige, u heeft steeds recht op bijstand van een advocaat. Uw advocaat mag aanwezig zijn tijdens uw verhoor bij de politie, zodat die u kan bijstaan met raad en daad.

Indien u niet gearresteerd bent door de politie, raden wij u steeds aan om voor het verhoor advies te vragen aan een advocaat. Wordt u verhoord nadat u gearresteerd bent, dan heeft u ook recht op bijstand van een advocaat en heeft de advocaat de mogelijkheid om voor het verhoor met u een vertrouwelijk overleg te hebben. Tijdens dit verhoor kan de advocaat samen met u het dossier kort overlopen en de verdere strategie bespreken.

U kan zelf een advocaat kiezen of u kan zich laten bijstaan door een willekeurige advocaat die wordt opgeroepen via de permanentiedienst. Ons kantoor is ook aangesloten bij de permanentiedienst.

Ik ben slachtoffer van een crimineel feit, kan ik de dader voor de rechtbank brengen?

Een strafprocedure kan op verschillende manieren worden opgestart.

Ten eerste kan de politie een misdrijf vaststellen op eigen initiatief. De politie zal na de vaststelling een proces-verbaal (d.i. de schriftelijke weergave van de feiten) opmaken en dit doorsturen naar het Openbaar Ministerie die zal beslissen over een eventuele vervolging.

Ten tweede kan u bij de politie een klacht indienen. In dit geval krijgt u een attest van klachtneerlegging mee naar huis.

Ook is het mogelijk om op het secretariaat van het Openbaar Ministerie een verklaring van benadeelde persoon neer te leggen. Dit heeft als voordeel dat u op de hoogte wordt gehouden van het verdere verloop van het onderzoek.

Indien u schade heeft geleden en u een financiële vergoeding wenst, kan u daarnaast een vordering indienen bij de burgerlijke rechtbank of kan u zich burgerlijke partij stellen.

Als burgerlijke partij heeft u naast het herstel van de schade (doorgaans d.m.v. een schadevergoeding) ook een aantal rechten tijdens de strafprocedure:

 • U kan aan de onderzoeksrechter vragen of u uw dossier mag inkijken;
 • U kan aan de onderzoeksrechter vragen om bijkomend onderzoek te voeren;
 • U kan vragen om geïnformeerd en/of gehoord te worden wanneer beslist wordt over de manier van uitvoering van de straf van veroordeelde.

Er bestaan verschillende manieren om u burgerlijke partij te stellen.

 • Ten eerste kan u zich burgerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter wanneer een gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd. Dit kan u ook doen indien het Openbaar Ministerie uw zaak heeft geseponeerd.
 • Indien de zaak al werd doorverwezen naar een rechtbank, kan u zich eveneens voor de rechtbank burgerlijke partij stellen.

Tot slot kan u de vermoedelijke dader rechtstreeks voor de politie- of de correctionele rechtbank dagvaarden. Een rechtstreekse dagvaarding is enkel mogelijk ingeval de feiten een overtreding of een wanbedrijf (dit is het geval wanneer de rechter een gevangenisstraf kan uitspreken van minimum 8 dagen en maximum vijf jaar of een geldboete van ten minste 26 euro) uitmaken.

Ik ben slachtoffer van een seksueel misdrijf, wat moet ik doen?

Als u aangifte wil doen, is het belangrijk om zo snel mogelijk naar de politie, een ziekenhuis of een huisarts te gaan. Hoe sneller u dit doet, hoe groter de kans bestaat dat er eventuele sporen van de dader bewaard kunnen worden.

Ook voor de eerste opvang is de snelle stap naar de politie van belang. De politie kan u namelijk doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten zoals de dienst slachtofferhulp en de dienst slachtofferonthaal van het justitiehuis.

Ook jaren na de feiten, kan het alsnog nuttig zijn om aangifte te doen.

Hoelang kan de politie mij aanhouden?

Wanneer u wordt gearresteerd, kan de politie u tot 48 uur aanhouden.

Daarna moet een onderzoeksrechter beslissen of er aanwijzingen zijn voor een verlenging van uw vrijheidsberoving.

Indien de onderzoeksrechter beslist dat u langer in de cel moet blijven, levert hij een aanhoudingsbevel af. In dat geval moet de raadkamer binnen de vijf dagen beslissen over een eventuele verlenging.

Indien ook de raadkamer beslist dat u langer in de cel moet blijven, zal de raadkamer maandelijks, en na de derde raadkamerzitting tweemaandelijks, nagaan of u nog langer van uw vrijheid moet worden beroofd in de aanloop naar het proces.

Wanneer u niet akkoord bent met uw verdere vrijheidsberoving, is het natuurlijk ook mogelijk om beroep aan te tekenen.

Als advocaat kunnen wij u daarbij helpen.

Kan ik mijn partner in de gevangenis bezoeken?

Wanneer u in de gevangenis zit, kan u verschillende soorten bezoek ontvangen.

Ten eerste kan u dagelijks bezoek krijgen van uw advocaat.

Daarnaast kan u bezoek ontvangen van vrienden en familie:

 • Normaal gebeurt dit aan een tafel in een gemeenschappelijke ruimte.
 • Om veiligheidsredenen, kan het bezoek ook achter glas worden georganiseerd.
 • Bovendien heeft u recht om minstens één keer per maand ongestoord bezoek te ontvangen gedurende minimum twee uur. Dit betekent dat u even tijd kan doorbrengen met de gedetineerde in een aparte en private ruimte die afgeschermd is van de rest van de gevangenis.

Ik heb een uitspraak van de strafrechter ontvangen maar ik ben het er niet mee eens.

Indien u niet akkoord bent met een gerechtelijke beslissing, beschikt u over een aantal mogelijkheden om deze beslissing aan te vechten. Dit worden rechtsmiddelen genoemd. Het is belangrijk om het juiste rechtsmiddel tijdig in te stellen. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Indien u in eerste aanleg persoonlijk bent verschenen voor de rechtbank of vertegenwoordigd werd door een advocaat, bent u op tegenspraak veroordeeld. In dit geval kan u hoger beroep aantekenen tegen de genomen beslissing. Dit rechtsmiddel houdt in dat uw zaak opnieuw behandeld zal worden voor een hogere rechtbank. Indien u bijvoorbeeld hoger beroep instelt tegen een vonnis van de politierechtbank, dan zal uw zaak opnieuw worden behandeld door de correctionele rechtbank.

Indien u in eerste aanleg niet persoonlijk bent verschenen voor de rechtbank en u zich niet hebt laten vertegenwoordigen door een advocaat, bent u bij verstek veroordeeld. In dit geval kan u verzet aantekenen, maar u kunt ook hoger beroep aantekenen. Wenst u verzet aan te tekenen dan zult u gegronde redenen moeten formuleren waarom u niet aanwezig was op de eerdere zitting. Indien u verzet aantekent, zal uw zaak opnieuw door dezelfde rechter worden beoordeeld. Indien u daarentegen hoger beroep aantekent, zal uw zaak worden behandeld door een hogere rechtbank.

Na het instellen van hoger beroep tegen een vonnis, wordt de uitspraak in laatste aanleg gewezen. Tegen uitspraken in laatste aanleg gewezen is enkel nog cassatieberoep mogelijk bij het Hof van Cassatie. Dit betreft een buitengewoon rechtsmiddel, aangezien het Hof enkel zal oordelen over de wettigheid van de rechterlijke uitspraak. Het Hof zal zich met andere woorden niet uitspreken over de grond van de zaak, maar enkel nagaan of de procedure vereisten werden gerespecteerd. De rechtspleging voor het Hof van Cassatie is dus geen derde aanleg.

Welke gevolgen heeft een strafblad?

Soms is het nodig om te kunnen aantonen dat u over een blanco strafblad beschikt en zal u – bijvoorbeeld in een professionele context – gevraagd worden naar een attest van ‘goed gedrag en zeden’. Dit document kan u afhalen bij de dienst Bevolking van uw gemeente.

Via dit attest verkrijgt men een inzicht in uw gerechtelijk verleden. Een veroordeling kan dus nadelig zijn in uw professionele carrière.

Heeft de rechter een opschorting van de uitspraak van veroordeling toegestaan (d.w.z. dat de rechter heeft vastgesteld dat u schuldig bent, maar geen straf uitspreekt) of heeft u een werkstraf gekregen, dan kan uw werkgever dit niet zien op uw attest van goed gedrag en zeden en blijft dit attest blanco.

Enkel de rechterlijke instanties hebben toegang tot het volledige uittreksel van uw strafblad en enkel zij kunnen controleren of u al eens een opschorting of een werkstraf heeft gekregen.

Mag ik mijn strafdossier gaan inkijken en welke informatie vind ik erin terug?

Een strafdossier bestaat uit alle nuttige stukken voor de behandeling van uw zaak, zoals bewijsstukken die door het Openbaar Ministerie en/of de onderzoeksrechter werden verzameld.

Tijdens het opsporings- of gerechtelijk onderzoek heeft u geen automatische toegang tot uw strafdossier. Om uw strafdossier te kunnen raadplegen, dient een verzoekschrift te worden ingediend.

Na het onderzoek, kan u uw strafdossier gaan inkijken op de griffie van de rechtbank (d.i. de administratie van de rechtbank) die uw zaak gaat behandelen.

Als advocaat kunnen wij het verzoekschrift opstellen, het strafdossier voor u gaan inkijken en/of het samen met u doornemen.

Mijn bezittingen werden in beslag genomen, hoe krijg ik deze terug?

Wanneer uw bezittingen in beslag werden genomen naar aanleiding van een opsporings- of een gerechtelijk onderzoek, dan dient een verzoekschrift te worden verstuurd naar het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter om dit beslag op te heffen.

Als advocaat kunnen wij dit verzoekschrift voor u opstellen.

Wat is het verschil tussen een opsporings- en een gerechtelijk onderzoek?

In principe zal het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek voeren. Dit onderzoek heeft de bedoeling om daders, hun misdrijven en de bewijzen ervan op te sporen.

Enkel wanneer zou blijken dat er dwangmaatregelen nodig zijn om de zaak verder te onderzoeken, wordt een gerechtelijk onderzoek bevolen en krijgt een onderzoeksrechter de leiding.

Dwangmaatregelen kunnen onder andere bestaan uit: een telefoontap, een huiszoeking, het uitvaardigen van een aanhoudingsbevel …

Vennootschapsrecht

Wat is het verschil tussen een naamloze vennootschap (NV) en een besloten vennootschap (BV)?

Onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kennen de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap vele gelijkenissen.

Zo zijn het beiden rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid, kunnen ze allebei opgericht worden door één enkele persoon en worden ze beiden opgericht bij notariële akte. Daarnaast kunnen in beide vennootschapsvormen categorieën van aandelen worden gecreëerd (zo is het bijvoorbeeld mogelijk om sommige aandelen meervoudig stemrecht toe te kennen), en zijn de aandelen in beide vennootschappen vrij overdraagbaar (welke mogelijkheid voor de BV is uitgebreid onder het WVV).

De voornaamste verschillen tussen de BV en de NV liggen in het kapitaal/aanvangsvermogen, de flexibelere procedure voor uitkeringen in de NV en de organisatie van het bestuur.

Als voornaamste onderscheid heeft een NV nog steeds een kapitaal, en moet bij de oprichting van een NV een minimumkapitaal van 61.500 EUR worden volstort. Bij de BV werd het kapitaalbegrip afgeschaft en vervangen door het toereikend aanvangsvermogen. Er is geen wettelijk minimum meer dat bij de oprichting moet volstort worden, wel moeten oprichters de vennootschap voorzien van een vermogen dat toereikend is om haar activiteiten uit te voeren. Als garantie hiervoor, werd hieraan de oprichtersaansprakelijkheid verbonden, op grond waarvan oprichters aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verbintenissen van de vennootschap indien deze binnen 3 jaar na oprichting failliet zou worden verklaard.

Wanneer moet een onderneming het faillissement aanvragen?

Een onderneming moet het faillissement aanvragen wanneer volgende voorwaarden zijn vervuld:

 1. De onderneming heeft op duurzame wijze opgehouden te betalen én
 2. het krediet is geschokt.

De eerste voorwaarde houdt in dat de onderneming in de definitieve onmogelijkheid verkeert om haar vervallen, zekere en opeisbare schulden te voldoen. Opdat deze voorwaarde is vervuld is het niet vereist dat de onderneming al haar schulden niet betaalt, maar de financiële problemen moeten wel van duurzame aard zijn en de onderneming moet blijvende liquiditeitsproblemen hebben.

De tweede voorwaarde houdt het gebrek aan vertrouwen of krediet in dat de ondernemer geniet bij zijn schuldeisers, leveranciers en kredietverstrekkers. Deze voorwaarde is voldaan wanneer de onderneming geen krediet meer krijgt om de schulden te voldoen of de schuldeisers niet langer bereid zijn uitstel van betaling te verlenen.

Wanneer bovenstaande voorwaarden zijn voldaan, moet de onderneming binnen de maand na de staking van betaling aangifte van faillissement doen.

Vreemdelingenrecht

Kan ik worden uitgewezen?

Indien je zonder wettig verblijf in België verblijft, bent u hier illegaal. Jouw rechten zijn in dat geval zeer beperkt.

In vele gevallen zal je in dat geval een bevel om het grondgebied te verlaten krijgen. Dit bevel bepaalt dat je terug moet keren naar jouw land van herkomst binnen een wel bepaalde termijn. Na deze termijn word je in principe gedwongen uitgewezen en gerepatrieerd.

In bepaalde gevallen zal je in afwachting van jouw repatriëring worden vastgehouden in een gesloten centrum.

In de praktijk is het echter niet zo dat er een actief repatriëringsbeleid wordt gevoerd. Men zal je dan ook niet actief opsporen met het oog op uitwijzing, maar het risico blijft natuurlijk reëel.

Kan ik als vreemdeling werken in België?

Als vreemdeling zonder wettig verblijf, kan je in België niet werken.

Voor personen met een B, C, D, F of F+ kaart is er geen probleem: deze hebben allen een onbeperkt verblijfsrecht en mogen werken in België zonder nog een aparte aanvraag te moeten indienen.

Voor andere categorieën van personen (met name deze met een A-kaart van beperkte duur) zal toch nog een aparte aanvraag dienen te worden ingediend. In dit geval geeft de verblijfskaart dus niet automatisch toegang tot de arbeidsmarkt.

Heb ik een visum nodig om naar België te reizen?

Indien je burger bent van de Europese Unie, dien je in regel geen visum aan te vragen om naar België te reizen. Je kan makkelijk naar België reizen en hier verblijven voor een periode van 3 maanden of minder zonder visum.

Ben je geen burger van de Europese Unie dien je wel over een visum te beschikken. Bij jouw visumaanvraag zal je in de eerste plaats jouw reismotieven dienen te specifiëren. Het kan gaan om:

 • een toeristisch verblijf
 • bezoek aan vrienden of familie
 • een zakenreis
 • verblijf om medische redenen
 • het volgen van een opleiding, studie of een stage
 • een culturele, wetenschappelijke, academische, sportieve of religieuze activiteit
 • het afsluiten van een huwelijk of het afleggen van een verklaring tot wettelijke samenwoning

Wat is een procedure ‘9Bis’?

Indien je reeds geruime tijd in België verblijft en zich goed heeft geïntegreerd in de Belgische samenleving, kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor een zogenaamde humanitaire regularisatie.

De humanitaire regularisatie onderscheidt zich van andere verblijfsprocedures in de zin dat er geen duidelijke wettelijke voorwaarden zijn waaraan men moet voldoen. Dienst Vreemdelingenzaken beoordeelt elk dossier apart.
Deze procedure is dus bedoeld voor mensen die zich hebben geïntegreerd in België, maar niet in aanmerking komen voor asiel of een gezinshereniging.

Kan ik mijn echtgenote of kinderen naar België laten komen?

Je kan jouw echtgenote inderdaad naar België laten komen in het kader van een procedure gezinshereniging.

De exacte voorwaarden om de aanvraag succesvol te kunnen indienen, zijn sterk afhankelijk van de specifieke situatie. Ben je een Belg, een Europees staatsburger of geen van beiden? Welke nationaliteit heeft jouw echtgenoot of echtgenote? Ben je in België reeds getrouwd of ben je in het buitenland getrouwd en dient jouw huwelijk nog te worden erkend in België?

Het is onmogelijk om op algemene wijze een opsomming te geven van de voorwaarden voor gezinshereniging. Als algemene vuistregel kan wel gesteld worden dat de voorwaarden minder streng zijn indien je Belg of Europees staatsburger bent. Vaak zal je echter wel moeten aantonen dat je in uw eigen levensonderhoud én in dat van jouw partner kan voorzien. Op dit moment wordt in dat kader uitgegaan van een netto inkomen van ± 2.000,00 EUR. Dit bedrag is echter gekoppeld aan de index der consumptieprijzen en is dus sterk veranderlijk.

Hetzelfde geldt voor jouw kinderen, op voorwaarde dat deze nog minderjarig zijn. Gaat het om meerderjarige kinderen, dan staat voor hen principieel geen gezinshereniging open, behalve in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld kinderen die door hun gezondheidstoestand sterk afhankelijk zijn van hun ouders).

Hoe kan ik de Belgische nationaliteit krijgen?

Ben je minderjarig, dan bekom je in bepaalde gevallen automatisch de Belgische nationaliteit (naargelang jouw geboorteplaats en de nationaliteit van (één van) jouw ouders).

Ben je meerderjarig, dan kan je een nationaliteitsverklaring afleggen om de Belgische nationaliteit aan te vragen. Er zijn in dit geval tal van opties mogelijk, elk met hun eigen voorwaarden en noodzakelijk voor te leggen documenten. De te volgen procedure hangt af van, onder andere, jouw mate van integratie, jouw economische activiteit, hoe lang je al legaal in België verblijft en mogelijk ook van de nationaliteit van jouw echtgenoot of echtgenote of van jouw minderjarige kinderen.

Kan ik trouwen met een vreemdeling?

Het recht om te huwen (of om een verklaring van wettelijk samenwonen af te leggen) staat principieel open voor iedereen. Het maakt in deze niet uit over welke nationaliteit je beschikt of zelfs of je al dan niet een legaal verblijf in België hebt.

Wanneer je wenst te huwen of wanneer je een verklaring tot wettelijke samenwoning wenst af te leggen als vreemdeling zonder wettig verblijf in België, zal jouw aanvraag in alle waarschijnlijkheid weliswaar uitmonden in een onderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk (of schijn wettelijke samenwoning). Men zal dan onderzoeken of jouw intentie er echt in bestaat om een duurzaam samenleven op te bouwen of het enkel en alleen gaat om het aangaan van een schijnrelatie om een wettig verblijf in België te verkrijgen.

Wat is een procedure ‘9Ter’?

Indien je om gezondheidsredenen niet (meer) kan terugkeren naar jouw land van herkomst, omdat je bijvoorbeeld niet meer kan reizen of omdat jouw land van origine niet de medische zorgen aanbiedt die jij nodig hebt, kan je in aanmerking komen voor een zogenaamde medische regularisatie (ook wel een ‘9ter’ procedure genoemd). Je zal dan een (tijdelijk) verblijf krijgen om medische redenen.

Om in aanmerking te komen voor een medische regularisatie dienen 2 grondvoorwaarden te zijn vervuld. Je moet in de eerste plaats lijden aan een ziekte of aandoening die jouw leven of jouw fysieke integriteit in het gevaar brengt. Daarnaast dient te worden aangetoond dat de medische zorgen die je nodig hebt niet beschikbaar of niet (of moeilijk) toegankelijk zijn in jouw land van herkomst zodat er een risico bestaat op onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst.

Wat zijn de voorwaarden voor een gezinshereniging?

De procedure gezinshereniging staat open voor:

 • de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner van iemand met een verblijfsrecht in België;
 • de minderjarige kinderen of kleinkinderen van iemand met een verblijfsrecht in België (of diens partner);
 • de ouders van een minderjarige met een verblijfsrecht in België.

De exacte voorwaarden om de aanvraag succesvol te kunnen indienen, zijn sterk afhankelijk van de specifieke situatie. Ben je een Belg, een Europees staatsburger of geen van beiden? Welke nationaliteit heeft de persoon die zich in België wilt komen vestigen? Ben je in België reeds getrouwd, of ben je in het buitenland getrouwd en dient jouw huwelijk nog te worden erkend in België? Het is onmogelijk om op algemene wijze een opsomming te geven van de voorwaarden voor gezinshereniging. Als algemene vuistregel kan wel gesteld worden dat de voorwaarden minder streng zijn indien je Belg of Europees staatsburger bent. Vaak zal je echter wel moeten aantonen dat je in jouw eigen levensonderhoud én in dat van jouw partner kan voorzien. Op dit moment wordt in dat kader uitgegaan van een netto inkomen van ± 2.000,00 EUR. Dit bedrag is echter gekoppeld aan de index der consumptieprijzen en is dus sterk veranderlijk.

Kom ik in aanmerking voor asiel?

Er bestaan 2 vormen van asiel (formeel is de naam op heden internationale bescherming): de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming.

 1. De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan personen die in hun land van herkomst worden vervolgd wegens hun politieke overtuigingen, hun geloof, hun geaardheid, hun huidskleur of etnische achtergrond etc. De persoon in kwestie dient dus de gerechtvaardigde vrees te hebben dat hij/zij zal vervolgd worden en/of onmenselijk zal worden behandeld op basis van één van de hiervoor beschreven criteria. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld christenen die vervolgd worden omwille van hun geloofsovertuigingen in landen waar de heersende religie een andere religie is of bijvoorbeeld leden van de politieke oppositie die door het regime worden opgesloten vanwege hun politieke activiteiten.
 2. De subsidiaire bescherming daarentegen wordt grosso modo toegekend aan personen die oorlogsgebied ontvlucht zijn. Het kan daarbij gaan om een conflict met een vreemd land of een intern conflict zoals een burgeroorlog. Denk hierbij zeer recent aan de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne of mensen die de burgeroorlog in Syrië enkele jaren geleden zijn ontvlucht.

Ga voor de oplossing

Wacht niet op morgen om het heft in eigen handen te nemen. Grijp je kans en
spreek met een advocaat.

Bel, mail, chat of maak jouw eigen afspraak in slechts 5 minuten via onze
online afspraakmodule.