FAQ

Met meer dan 40 jaar ervaring in juridische dienstverlening krijgen onze kantoren tal van terugkerende vragen. Op onze Frequently Asked Questions pagina delen we graag een deel van onze kennis. Vind je alsnog geen antwoord op je vraag? Aarzel niet ons te contacteren.


Meest gelezen

Is een eerste consultatie gratis?

Neen, een eerste consultatie is een betalende dienstverlening.
Voor ons kantoor te Aalst betaal je € 80.00 incl. 21% btw.

Voor een gratis oriënterend advies, bijvoorbeeld om te weten of je wel een advocaat nodig hebt, kan je terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand.

In welke talen kan ik de chat raadplegen?

De live chat wordt beheerd vanuit het kantoor te België – Aalst. Je kan de chat op dit moment raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels.

Hoe weet ik welke geschillen onder welk rechtsdomein vallen?

Voor deze vraag kun je vooreerst terecht op onze website. Elk rechtsdomein bevat een beknopte uitleg waardoor je onmiddellijk weet in welk rechtsdomein jouw probleem zich situeert.

Vaak situeren problemen zich ook op de grens tussen twee domeinen of behoort een complex probleem tot verschillende domeinen, moest je dus twijfelen over het precieze rechtsdomein waartoe jouw geschil behoort, kun je steeds een afspraak maken bij één van onze advocaten. Deze persoon zal je dan uiteraard verder helpen en indien nodig doorverwijzen naar de juiste advocaat.

Op ons kantoor wordt er ook vaak in teams gewerkt, waarbij meerdere advocaten uit verscheidene domeinen een complex geschil gezamenlijk zullen oplossen.

Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat moet ik doen?

Een dagvaarding is een officiële schriftelijke oproep om voor de rechtbank te verschijnen. In een dagvaarding wordt vermeld waarover de zaak gaat en wanneer u voor welke rechtbank moet verschijnen.

Indien u bent gedagvaard, kan u het dossier gaan inkijken op de griffie van het gerecht waar uw zaak wordt behandeld. De griffie is de administratie van een rechtbank. In het dossier zitten alle bewijsstukken die in het onderzoek zijn verzameld, alsook alle onderzoekshandelingen die zijn uitgevoerd.

Twijfel zeker niet om een advocaat te raadplegen wanneer u wordt gedagvaard. Deze zal uw dossier doornemen, u bijstaan en uw verdediging op zich nemen. In samenspraak met uw advocaat zal tevens nagegaan worden of u persoonlijk aanwezig dient te zijn op de zitting.

Algemeen

Is een eerste consultatie gratis?

Neen, een eerste consultatie is een betalende dienstverlening.
Voor ons kantoor te Aalst betaal je € 80.00 incl. 21% btw.

Voor een gratis oriënterend advies, bijvoorbeeld om te weten of je wel een advocaat nodig hebt, kan je terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand.

In welke talen kan ik de chat raadplegen?

De live chat wordt beheerd vanuit het kantoor te België – Aalst. Je kan de chat op dit moment raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels.

Algemeen juridisch

Hoe weet ik welke geschillen onder welk rechtsdomein vallen?

Voor deze vraag kun je vooreerst terecht op onze website. Elk rechtsdomein bevat een beknopte uitleg waardoor je onmiddellijk weet in welk rechtsdomein jouw probleem zich situeert.

Vaak situeren problemen zich ook op de grens tussen twee domeinen of behoort een complex probleem tot verschillende domeinen, moest je dus twijfelen over het precieze rechtsdomein waartoe jouw geschil behoort, kun je steeds een afspraak maken bij één van onze advocaten. Deze persoon zal je dan uiteraard verder helpen en indien nodig doorverwijzen naar de juiste advocaat.

Op ons kantoor wordt er ook vaak in teams gewerkt, waarbij meerdere advocaten uit verscheidene domeinen een complex geschil gezamenlijk zullen oplossen.

Heb ik recht op een pro-deo advocaat?

Indien u te weinig bestaansmiddelen heeft, kan u beroep doen op een pro-deo advocaat, ook wel juridische tweedelijnsbijstand genoemd. U wordt vermoed over te weinig middelen te beschikken indien u een bepaalde inkomensgrens niet bereikt. Daarnaast komt u ook in aanmerking voor een pro-deo advocaat indien u tot een bepaalde categorie behoort (bijv. huurders van een sociale woning, leefloongerechtigden, gedetineerden, sommige asielzoekers …). Ook als minderjarige hebt u steeds recht op een pro-deo advocaat.

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor de juridische tweedelijnsbijstand zijn diverse factoren relevant. Zo zal niet enkel nagegaan worden wat uw inkomsten zijn, ook zal uw familiale situatie een rol spelen. Zowel het gezinsinkomen als het aantal personen die u ten laste heeft zijn relevant om na te gaan of u in aanmerking komt voor de tweedelijnsbijstand. Ons kantoor zal samen met u nagaan of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Een pro-deo advocaat is geheel of gedeeltelijk kosteloos, afhankelijk van uw bestaansmiddelen. Indien u in aanmerking komt voor een gedeeltelijk kosteloos advocaat, zal u een bedrag tussen 25,00 en 125,00 euro betalen. Een advocaat mag pas optreden wanneer dit bedrag is ontvangen.

Ook indien u een pro-deo advocaat hebt, zal deze steeds een volledig nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging geven. Deze advocaat zal u niet anders behandelen dan een betalende cliënt.

Hoelang duurt een procedure?

De duur van een procedure is afhankelijk van het type procedure. Een proces voor het vredegerecht is bijvoorbeeld sneller afgehandeld dan een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg. Het type procedure speelt dus een grote rol op de lengte van het proces.

Daarnaast is de duur van een procedure ook afhankelijk van een groot aantal externe factoren die op voorhand moeilijk kunnen worden ingeschat. Zo moet er steeds rekening worden gehouden met hoe de tegenpartij en de rechtbank zullen handelen. Een procedure zal bijvoorbeeld sneller afgehandeld zijn indien de tegenpartij niet komt opdagen op de inleidingszitting, of indien de vordering niet wordt betwist. Het proces kan daarentegen ook langer duren als er hoger beroep wordt ingesteld door de tegenpartij of indien de rechtbank in kwestie een gerechtsachterstand kent.

Kort samengevat, op voorhand inschatten hoelang een procedure precies zal duren, is niet mogelijk omdat onvoorziene en oncontroleerbare omstandigheden steeds een rol spelen.

Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat moet ik doen?

Een dagvaarding is een officiële schriftelijke oproep om voor de rechtbank te verschijnen. In een dagvaarding wordt vermeld waarover de zaak gaat en wanneer u voor welke rechtbank moet verschijnen.

Indien u bent gedagvaard, kan u het dossier gaan inkijken op de griffie van het gerecht waar uw zaak wordt behandeld. De griffie is de administratie van een rechtbank. In het dossier zitten alle bewijsstukken die in het onderzoek zijn verzameld, alsook alle onderzoekshandelingen die zijn uitgevoerd.

Twijfel zeker niet om een advocaat te raadplegen wanneer u wordt gedagvaard. Deze zal uw dossier doornemen, u bijstaan en uw verdediging op zich nemen. In samenspraak met uw advocaat zal tevens nagegaan worden of u persoonlijk aanwezig dient te zijn op de zitting.

Moet ik aanwezig zijn op de zitting?

Heeft u geen advocaat, dan dient u aanwezig te zijn op de zitting. Indien u niet aanwezig bent, kan u namelijk bij verstek worden veroordeeld. Dit wil zeggen dat de rechter de eisende partij in principe volledig gelijk geeft zonder dat u zich kan verweren.

Indien u een advocaat heeft, wordt u vertegenwoordigd door uw advocaat en mag u kiezen of u aanwezig wil zijn op de zitting.

Enkel als de rechter u beveelt aanwezig te zijn, bent u hiertoe verplicht.

Samen met u zullen wij nagaan of het wenselijk is dat u aanwezig bent op de terechtzitting.

Hoe kan ik inschatten welke slaagkansen ik maak?

De inschatting van slaagkansen is een complex gegeven waarbij vele factoren een rol spelen. Om op een correcte manier een inschatting te maken, moet je eerst en vooral het recht kennen. Daarom is het van belang eerst een advocaat te raadplegen, zodat je voldoende geïnformeerd bent met betrekking tot de juridische aspecten van jouw geschil. Nadat je de juiste juridische informatie hebt ingewonnen, kun je op een weloverwogen manier je kansen inschatten.

Burgerlijk recht

Wat als ik niet met de tegenpartij door één deur kan?

Juist in een situatie waarbij je de tegenpartij niet kan uitstaan, is het van belang om een advocaat in te schakelen. Eén van de deontologische codes van de advocaat schrijft voor dat advocaten erop moeten toezien dat de communicatie tijdens een procedure steeds via de advocaten verloopt. Zodoende kan het conflict tussen de partijen op een beschaafde en serene wijze worden afgehandeld.

Wat als ik tijdens een procedure toch een overeenkomst sluit met de tegenpartij?

Een overeenkomst sluiten tijdens de procedure is steeds mogelijk en zelfs wenselijk. Vaak wordt er verkeerdelijk gedacht dat een gerechtelijke procedure enkel en alleen gericht is op het bestrijden van de tegenstander. Deze gedachte behoort echter tot het verleden.

Advocaten zullen ten alle tijden op zoek gaan naar gemeenschappelijke grond tussen de partijen zodat er een akkoord kan bereikt worden. Ook indien er reeds een procedure is ingesteld, kan er een akkoord tot stand komen. De rechter zal het akkoord desgevallend bekrachtigen en een akkoordvonnis uitspreken dat bindend is voor de partijen.

Strafrecht en Strafprocesrecht

Ik word uitgenodigd voor een verhoor, heb ik recht op een advocaat?

Indien de politie u verdenkt van een misdrijf en u uitnodigt voor een verhoor, hebt u vaste rechten en plichten. Of u nu wordt verdacht van het plegen van een misdrijf of verhoord wordt als getuige, u heeft steeds recht op bijstand van een advocaat. Uw advocaat mag aanwezig zijn tijdens uw verhoor bij de politie, zodat die u kan bijstaan met raad en daad.

Indien u niet gearresteerd bent door de politie, raden wij u steeds aan om voor het verhoor advies te vragen aan een advocaat. Wordt u verhoord nadat u gearresteerd bent, dan heeft u ook recht op bijstand van een advocaat en heeft de advocaat de mogelijkheid om voor het verhoor met u een vertrouwelijk overleg te hebben. Tijdens dit verhoor kan de advocaat samen met u het dossier kort overlopen en de verdere strategie bespreken.

U kan zelf een advocaat kiezen of u kan zich laten bijstaan door een willekeurige advocaat die wordt opgeroepen via de permanentiedienst. Ons kantoor is ook aangesloten bij de permanentiedienst.

Ik ben slachtoffer van een crimineel feit, kan ik de dader voor de rechtbank brengen?

Een strafprocedure kan op verschillende manieren worden opgestart.

Ten eerste kan de politie een misdrijf vaststellen op eigen initiatief. De politie zal na de vaststelling een proces-verbaal (d.i. de schriftelijke weergave van de feiten) opmaken en dit doorsturen naar het Openbaar Ministerie die zal beslissen over een eventuele vervolging.

Ten tweede kan u bij de politie een klacht indienen. In dit geval krijgt u een attest van klachtneerlegging mee naar huis.

Ook is het mogelijk om op het secretariaat van het Openbaar Ministerie een verklaring van benadeelde persoon neer te leggen. Dit heeft als voordeel dat u op de hoogte wordt gehouden van het verdere verloop van het onderzoek.

Indien u schade heeft geleden en u een financiële vergoeding wenst, kan u daarnaast een vordering indienen bij de burgerlijke rechtbank of kan u zich burgerlijke partij stellen.

Als burgerlijke partij heeft u naast het herstel van de schade (doorgaans d.m.v. een schadevergoeding) ook een aantal rechten tijdens de strafprocedure:

  • U kan aan de onderzoeksrechter vragen of u uw dossier mag inkijken;
  • U kan aan de onderzoeksrechter vragen om bijkomend onderzoek te voeren;
  • U kan vragen om geïnformeerd en/of gehoord te worden wanneer beslist wordt over de manier van uitvoering van de straf van veroordeelde.

Er bestaan verschillende manieren om u burgerlijke partij te stellen.

  • Ten eerste kan u zich burgerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter wanneer een gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd. Dit kan u ook doen indien het Openbaar Ministerie uw zaak heeft geseponeerd.
  • Indien de zaak al werd doorverwezen naar een rechtbank, kan u zich eveneens voor de rechtbank burgerlijke partij stellen.

Tot slot kan u de vermoedelijke dader rechtstreeks voor de politie- of de correctionele rechtbank dagvaarden. Een rechtstreekse dagvaarding is enkel mogelijk ingeval de feiten een overtreding of een wanbedrijf (dit is het geval wanneer de rechter een gevangenisstraf kan uitspreken van minimum 8 dagen en maximum vijf jaar of een geldboete van ten minste 26 euro) uitmaken.

Ik ben slachtoffer van een seksueel misdrijf, wat moet ik doen?

Als u aangifte wil doen, is het belangrijk om zo snel mogelijk naar de politie, een ziekenhuis of een huisarts te gaan. Hoe sneller u dit doet, hoe groter de kans bestaat dat er eventuele sporen van de dader bewaard kunnen worden.

Ook voor de eerste opvang is de snelle stap naar de politie van belang. De politie kan u namelijk doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten zoals de dienst slachtofferhulp en de dienst slachtofferonthaal van het justitiehuis.

Ook jaren na de feiten, kan het alsnog nuttig zijn om aangifte te doen.

Hoelang kan de politie mij aanhouden?

Wanneer u wordt gearresteerd, kan de politie u tot 48 uur aanhouden.

Daarna moet een onderzoeksrechter beslissen of er aanwijzingen zijn voor een verlenging van uw vrijheidsberoving.

Indien de onderzoeksrechter beslist dat u langer in de cel moet blijven, levert hij een aanhoudingsbevel af. In dat geval moet de raadkamer binnen de vijf dagen beslissen over een eventuele verlenging.

Indien ook de raadkamer beslist dat u langer in de cel moet blijven, zal de raadkamer maandelijks, en na de derde raadkamerzitting tweemaandelijks, nagaan of u nog langer van uw vrijheid moet worden beroofd in de aanloop naar het proces.

Wanneer u niet akkoord bent met uw verdere vrijheidsberoving, is het natuurlijk ook mogelijk om beroep aan te tekenen.

Als advocaat kunnen wij u daarbij helpen.

Kan ik mijn partner in de gevangenis bezoeken?

Wanneer u in de gevangenis zit, kan u verschillende soorten bezoek ontvangen.

Ten eerste kan u dagelijks bezoek krijgen van uw advocaat.

Daarnaast kan u bezoek ontvangen van vrienden en familie:

  • Normaal gebeurt dit aan een tafel in een gemeenschappelijke ruimte.
  • Om veiligheidsredenen, kan het bezoek ook achter glas worden georganiseerd.
  • Bovendien heeft u recht om minstens één keer per maand ongestoord bezoek te ontvangen gedurende minimum twee uur. Dit betekent dat u even tijd kan doorbrengen met de gedetineerde in een aparte en private ruimte die afgeschermd is van de rest van de gevangenis.

Ik heb een uitspraak van de strafrechter ontvangen maar ik ben het er niet mee eens.

Indien u niet akkoord bent met een gerechtelijke beslissing, beschikt u over een aantal mogelijkheden om deze beslissing aan te vechten. Dit worden rechtsmiddelen genoemd. Het is belangrijk om het juiste rechtsmiddel tijdig in te stellen. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Indien u in eerste aanleg persoonlijk bent verschenen voor de rechtbank of vertegenwoordigd werd door een advocaat, bent u op tegenspraak veroordeeld. In dit geval kan u hoger beroep aantekenen tegen de genomen beslissing. Dit rechtsmiddel houdt in dat uw zaak opnieuw behandeld zal worden voor een hogere rechtbank. Indien u bijvoorbeeld hoger beroep instelt tegen een vonnis van de politierechtbank, dan zal uw zaak opnieuw worden behandeld door de correctionele rechtbank.

Indien u in eerste aanleg niet persoonlijk bent verschenen voor de rechtbank en u zich niet hebt laten vertegenwoordigen door een advocaat, bent u bij verstek veroordeeld. In dit geval kan u verzet aantekenen, maar u kunt ook hoger beroep aantekenen. Wenst u verzet aan te tekenen dan zult u gegronde redenen moeten formuleren waarom u niet aanwezig was op de eerdere zitting. Indien u verzet aantekent, zal uw zaak opnieuw door dezelfde rechter worden beoordeeld. Indien u daarentegen hoger beroep aantekent, zal uw zaak worden behandeld door een hogere rechtbank.

Na het instellen van hoger beroep tegen een vonnis, wordt de uitspraak in laatste aanleg gewezen. Tegen uitspraken in laatste aanleg gewezen is enkel nog cassatieberoep mogelijk bij het Hof van Cassatie. Dit betreft een buitengewoon rechtsmiddel, aangezien het Hof enkel zal oordelen over de wettigheid van de rechterlijke uitspraak. Het Hof zal zich met andere woorden niet uitspreken over de grond van de zaak, maar enkel nagaan of de procedure vereisten werden gerespecteerd. De rechtspleging voor het Hof van Cassatie is dus geen derde aanleg.

Welke gevolgen heeft een strafblad?

Soms is het nodig om te kunnen aantonen dat u over een blanco strafblad beschikt en zal u – bijvoorbeeld in een professionele context – gevraagd worden naar een attest van ‘goed gedrag en zeden’. Dit document kan u afhalen bij de dienst Bevolking van uw gemeente.

Via dit attest verkrijgt men een inzicht in uw gerechtelijk verleden. Een veroordeling kan dus nadelig zijn in uw professionele carrière.

Heeft de rechter een opschorting van de uitspraak van veroordeling toegestaan (d.w.z. dat de rechter heeft vastgesteld dat u schuldig bent, maar geen straf uitspreekt) of heeft u een werkstraf gekregen, dan kan uw werkgever dit niet zien op uw attest van goed gedrag en zeden en blijft dit attest blanco.

Enkel de rechterlijke instanties hebben toegang tot het volledige uittreksel van uw strafblad en enkel zij kunnen controleren of u al eens een opschorting of een werkstraf heeft gekregen.

Mag ik mijn strafdossier gaan inkijken en welke informatie vind ik erin terug?

Een strafdossier bestaat uit alle nuttige stukken voor de behandeling van uw zaak, zoals bewijsstukken die door het Openbaar Ministerie en/of de onderzoeksrechter werden verzameld.

Tijdens het opsporings- of gerechtelijk onderzoek heeft u geen automatische toegang tot uw strafdossier. Om uw strafdossier te kunnen raadplegen, dient een verzoekschrift te worden ingediend.

Na het onderzoek, kan u uw strafdossier gaan inkijken op de griffie van de rechtbank (d.i. de administratie van de rechtbank) die uw zaak gaat behandelen.

Als advocaat kunnen wij het verzoekschrift opstellen, het strafdossier voor u gaan inkijken en/of het samen met u doornemen.

Mijn bezittingen werden in beslag genomen, hoe krijg ik deze terug?

Wanneer uw bezittingen in beslag werden genomen naar aanleiding van een opsporings- of een gerechtelijk onderzoek, dan dient een verzoekschrift te worden verstuurd naar het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter om dit beslag op te heffen.

Als advocaat kunnen wij dit verzoekschrift voor u opstellen.

Wat is het verschil tussen een opsporings- en een gerechtelijk onderzoek?

In principe zal het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek voeren. Dit onderzoek heeft de bedoeling om daders, hun misdrijven en de bewijzen ervan op te sporen.

Enkel wanneer zou blijken dat er dwangmaatregelen nodig zijn om de zaak verder te onderzoeken, wordt een gerechtelijk onderzoek bevolen en krijgt een onderzoeksrechter de leiding.

Dwangmaatregelen kunnen onder andere bestaan uit: een telefoontap, een huiszoeking, het uitvaardigen van een aanhoudingsbevel …

Familierecht en Familiaal Vermogensrecht

Wat als ik niet met de tegenpartij door één deur kan?

Juist in een situatie waarbij je de tegenpartij niet kan uitstaan, is het van belang om een advocaat in te schakelen. Eén van de deontologische codes van de advocaat schrijft voor dat advocaten erop moeten toezien dat de communicatie tijdens een procedure steeds via de advocaten verloopt. Zodoende kan het conflict tussen de partijen op een beschaafde en serene wijze worden afgehandeld.

Ga voor de oplossing

Wacht niet op morgen om het heft in eigen handen te nemen. Grijp je kans en
spreek met een advocaat.

Bel, mail, chat of maak jouw eigen afspraak in slechts 5 minuten via onze
online afspraakmodule.