Nieuws

10mei

E-commerce en de btw-regelgeving

Auteur: Marc Cottyn Locatie: België Vakgebied: Fiscaal recht Datum: 10/05/2021
Voka Ondernemers - Cover mei

Voor de derde keer dit jaar schreven wij een artikel voor het tijdschrift ‘Ondernemers’ van VOKA Oost-Vlaanderen. Marc Cottyn nam de wet van 2 april 2021 met betrekking tot de btw onder de loep, met de focus op e-commerce. U kan het volledige artikel terugvinden via deze link pagina 39 van het tijdschrift of hieronder.

De wet van 2 april 2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting op toegevoegde waarde, wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten, werd op 13 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat er nu net gewijzigd is en hoe dat relevant is voor u, dat lichten wij toe in dit artikel.

MOSS wordt OSS

In dit digitale tijdperk, waarvan het belang nog duidelijker is geworden door de COVID-19 pandemie, wordt het aandeel van de afstandsverkoop, de zogenaamde e-commerce, steeds groter en belangrijker. Ondernemers kunnen niet anders dan mee op de kar te springen en worden dus vroeg of laat geconfronteerd met de wetgeving rond die e-commerce.

De levering van diensten en goederen is onderhevig aan de btw-regelgeving, die stevig wordt gewijzigd vanaf 1 juli 2021. Vanaf die datum zou u in principe veel vroeger btw moeten betalen in het land van aankomst. U ziet de bui al hangen? Een registratie in alle landen? Geen reden tot paniek. Via Intervat kan sinds 1 april 2021 het nodige gedaan worden voor de indiening van diverse types btw-aangiften.

Op vandaag heeft iedere lidstaat niet alleen andere btw-tarieven maar ook verschillende omzetdrempels. Die omzetdrempels liggen ver uit elkaar en variëren tussen € 35.000,- en € 100.000,-. Bij overschrijding van de omzetdrempels wordt de verkoper onderhevig aan de buitenlandse regels, met de nodige (administratieve) rompslomp tot gevolg.

Vanaf 1 juli 2021 komt aan die wirwar gelukkig een einde. Hoewel enerzijds de verschillende btw tarieven onaangetast blijven verdwijnen anderzijds de verschillende omzetdrempels en worden die vervangen door één en dezelfde drempel voor alle Europese lidstaten. Die drempel bedraagt € 10.000,- voor de totale omzet. Concreet betekent dit dat u tot aan dat bedrag de Belgische btw regeling kan hanteren. Eens u boven dit bedrag gaat gelden de regels van het land van aankomst.

Om te vermijden dat ondernemers voor ieder land afzonderlijk de btw regeling, -aangifte en betaling in orde dienen te brengen, zal men ervoor kunnen kiezen om een unieke kwartaalaangifte in te dienen. Hiervoor vervelt het reeds bestaande MOSS (Mini One Stop Shop) tot OSS (One Stop Shop).

Intervat

Via Intervat, een online toepassing van de FOD Financiën, kan u zich registreren om uw aangiftes in te dienen. De door u afgedragen btw, die bestemd is voor een andere lidstaat, wordt door de administratie achter Intervat overgemaakt aan de betrokken landen.

Ook bij Business To Consumer import voor verkoop op afstand zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Tot en met 30 juni 2021 geldt de btw-vrijstelling nog voor de invoer van goederen van buiten de Europese Unie indien de waarde van € 22,- niet overstegen wordt. Die vrijstelling zal vanaf 1 juli 2021 verdwijnen.

Tevens werd de IOSS (Import One Stop Shop) in het leven geroepen door de Europese Commissie om de verkopen op afstand van ingevoerde goederen te regelen wat de btw betreft. De waarde van die goederen mag het bedrag van € 150,- overschrijden. De invoer van die goederen zal vrijgesteld zijn van heffing en de btw op de verkopen van die goederen zal gegroepeerd kunnen aangegeven worden.

U kan hiervoor de vereiste aangifte indienen via IOSS. Die aangifte dient wel maandelijks te gebeuren, dus niet per kwartaal. De administratie achter Intervat zal ook hier het nodige doen voor de betaling van de geïnde bedragen aan de verschillende betrokken landen.

Meer weten? Op de websites van de FOD Financiën (Intervat) en de Europese Commissie (IOSS) vindt u alle informatie terug.

Tijdig informeren en registreren

Aangezien er geen gelijkschakeling is van de btw-tarieven in de verschillende lidstaten zal u hier rekening mee moeten houden bij de prijszetting op de verschillende dragers en in uw webshop. De meeste aanslagvoeten schommelen rond de 20%.

Een unificatie van de regels is een goede zaak, ondanks dat de tarieven nog verschillend zijn. Door de invoer van de omzetdrempel van € 10.000,- zullen evenwel meer bedrijven in aanraking komen met buitenlandse btw-stelsels. Wacht dus niet om u te informeren en te registreren, het zal u een pak hoofdbrekens en mogelijks kosten besparen.


Delen op:

Gerelateerde artikelen